Έρευνα

Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ έχει ιδιαίτερα έντονη παρουσία στο χώρο της Έρευνας και της Καινοτομίας. Μέλη ΕΠ του τμήματος έχουν διακριθεί αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο σε ερευνητικά προγράμματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι βασικοί σκοποί οι οποίοι καθορίζουν τις ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος είναι:

 1. Απόκτηση τεχνογνωσίας σε περιοχές που αναμένεται να έχουν άνθηση τα επόμενα χρόνια. Οι περιοχές αυτές καλύπτουν δίκτυα υπολογιστών και αισθητήρων (δρομολόγηση, ασφάλεια, αξιοπιστία), έξυπνα δίκτυα & mircogrids μεταφοράς και διαχείρισης ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μετρητικές διατάξεις, δίκτυα μεταξύ αυτοκινήτων (Vehicle to Vehicle communications), κλπ. Η τεχνογνωσία αυτή θεωρείται απαραίτητη για την διατήρηση του υψηλού ερευνητικού επιπέδου του ΕΠ του τμήματος και την παροχή όσο το δυνατό καλύτερης ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές μας (γνώση στην αιχμή της τεχνολογίας που θα δώσει τα απαραίτητα εφόδια στους φοιτητές μας).
 2. Ερευνητική συνεργασία με κορυφαίες βιομηχανίες και ερευνητικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσονται δεσμοί με το τμήμα μας που βοηθούν τους φοιτητές μας στην εύρεση πρακτικής άσκησης και την εκπόνηση σύγχρονων πτυχιακών εργασιών.
 3. Προβολή για το ίδρυμά μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και αναβάθμιση της εικόνας και της καλής φήμης του στην αγορά εργασίας και στην επιλογή φοιτητών μας σε μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 4. Χρηματοδότηση εργαστηρίων και εξοπλισμού για την εκπόνηση πτυχιακών ασκήσεων καθώς και για τη συμμετοχή μελών ΕΠ σε συνέδρια για δημοσίευση ερευνητικών εργασιών και απόκτησης επιπλέον γνώσεων στις παραπάνω ερευνητικές περιοχές.

Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας έχει συμμετάσχει στα παρακάτω ερευνητικά έργα:

NRG-5 NRG-5: Enabling Smart Energy as a Service via 5G Mobile Network advances

European Commission H2020–ICT-762013

To έργο NRG-5 “Enabling Smart Energy as a Service via 5G Mobile Network advances” (1/6/2017-31/12/2019) ασχολείται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την πιστοποίηση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων 5ης γενιάς. Η νέα γενιά τηλεπικοινωνιακών δικτύων αναμένεται να προσφέρουν νέες εφαρμογές με υψηλή κινητικότητα ανάμεσα σε διαφορετικές τεχνολογίες, δυνατότητα διασύνδεσης δισεκατομμυρίων αισθητήρων, και να ανταποκρίνονται σε αυστηρότατες απαιτήσεις σε αξιοπιστία και χρόνο απόκρισης.

Η έρευνα στα πλαίσια του έργου NRG-5 περιλαμβάνει:

 • Τη χρήση τεχνολογιών 5G για διαχείριση του δικτύου ενέργειας
 • Την ανάπτυξη κατανεμημένων μοντέλων για υποστήριξη έξυπνων μετρητών
 • Τη προγνωστική συντήρηση του δικτύου ενέργειας με τη χρήση drones

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο

defender_logo DEFENDER: Defending the European Energy Infrastructures

European Commission H2020–ICT-740898

To έργο DEFENDER: “Defending the European Energy Infrastructures” (1/5/2017-30/04/2020) ασχολείται με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων μεθόδων και αρχιτεκτονικών ώστε να προστατεύουν, να αυξάνουν τη αξιοπιστία ή να μειώνουν το κίνδυνο των κρίσιμων υποδομών ενέργειας λόγω α) Φυσικών καταστροφές, β) Παλαίωση υποδομών, γ) Τρομοκρατικές Επιθέσεις και δ) Κυβερνο-επιθέσεις.

Η έρευνα στα πλαίσια του έργου DEFENDER περιλαμβάνει:

 • Ανάλυση κινδύνου για κρίσιμες υποδομές ενέργειας
 • Προστασία από τους διαφορετικούς τύπους κινδύνων
 • Σχεδιασμό, ανάπτυξη και δοκιμές για νέα σχεδίαση των υποδομών και νέα προληπτικά μέτρα που θα μειώνουν τους κίνδυνους και θα αυξάνουν την αξιοπιστία

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο

vitro VITRO: Virtualised dIstributed plaTfoRm of smart Objects

European Commission FP7–ICT-257245

To έργο VITRO “Virtualized dIstributed plaTfoRms of smart Objects” (1/9/2010-28/2/2013) ασχολείται με τη νοητή δικτύωση αισθητήρων (Virtual Sensor Networking), μελετάει τη βέλτιστη χρήση δικτύων αισθητήρων, για τη δημιουργία ενός ομογενοποιημένου περιβάλλοντος κατανεμημένης συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων σε βιομηχανικές και οικιακές εφαρμογές και θα αναπτύξει αρχιτεκτονικές, μεθόδους και αλγορίθμους που θα επιτρέψουν την υλοποίηση ευέλικτων, προσαρμόσιμων και αξιόπιστων νοητών συστημάτων αισθητήρων με μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση. Το έργο στόχο έχει την έρευνα, την ανάπτυξη και τη διάχυση τεχνογνωσίας πάνω σε θέματα δημιουργίας ομογενοποιημένου περιβάλλοντος αισθητήρων κατανεμημένης συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και την μελέτη, ανάπτυξη, επέκταση πρωτοκόλλων συνδεσιμότητας, ασφαλούς δρομολόγησης (λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως η ενέργεια και η ασφάλεια) και δυναμικής εύρεσης πόρων και υπηρεσιών σε περιβάλλον εικονικής αναπαράστασης πόρων (virtualisation). Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα γίνει εκτεταμένη χρήση εξομοιωτών (NS2, JSIM), καθώς και ανάπτυξη πιλοτικού δικτύου αισθητήρων εκατοντάδων  κόμβων που θα διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω Διαδικτύου.

 awissenet AWISSENET

European Commission FP7 –ICT-211998

To Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών συμμετείχε στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα AWISSENET ( Ad – hoc personal area network & WIreless Sensor SEcure NETwork). Το AWISSENET  επικεντρώθηκε σε θέματα ασφάλεια και  ευρωστίας ασύρματων δικτύων αισθητήρων και προσωπικών δικτύων ειδικού σκοπού ( ad-hoc) και υλοποίησε μια ασφαλή και σπονδυλωτή στοίβα πρωτοκόλλων για να προσφέρει ασφαλή περιαγωγή δεδομένων πάνω από ανομοιογενείς και διοικητικά ανεξάρτητα δικτυακούς τομείς

 smart SMART: Secure Mobile Visual Sensor Architecture

ARTEMIS Joint Undertaking

Υπάρχουν ορισμένα συγκεκριμένα και πολύ σημαντικά, για τις πολυάριθμες περιοχές εφαρμογής, χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ασυρμάτων δικτύων αισθητήρων (Wireless Sensor Networks ή WSNs) όπως τα επίπεδα ασφάλειας, η χαμηλή κατανάλωση ισχύος, η αυτόματη-διαμόρφωση και η αυτό-οργάνωση, τα οποία δεν παρέχονται αποτελεσματικά από τα σημερινά προϊόντα.  Το έργο SMART στοχεύει στην παροχή μιας υποδομής που θα υποστηρίξει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελεσματικά και με μικρό κόστος. Αυτή η καινοτόμος υποδομή θα βασιστεί σε μια έτοιμη συσκευή αναδιατασσόμενης λογικής και σε έναν ειδικά σχεδιασμένο αναδιατασσόμενων εντολών επεξεργαστή (Reconfigurable Application- Specific Instruction-set Processor ή RASIP). Ακόμα κι αν οι αναδιατασσόμενοι πόροι υλικού θεωρείται, για ορισμένες εφαρμογές, ότι καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια από τους μικροελεγκτές εξαιρετικά-χαμηλής-ισχύος ( ultra-low-power microcontrollers), έχει αποδειχθεί από τους εταίρους του έργου ότι οι αναδιατασσόμενες συσκευές επιτρέπουν την εξαιρετικά πιο αποδοτική επεξεργασία (από πλευράς κατανάλωσης ισχύος) σε εφαρμογές κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης/επικύρωσης καθώς επίσης και συμπίεσης δεδομένων/βίντεο/εικόνας. Το σύστημα του έργου SMART θα εκμεταλλευτεί επίσης τη δυνατότητα μερικής και σε πραγματικό χρόνο αναδιάταξης των αναδιατασσόμενων συσκευών και θα είναι σε θέση να αλλάζει τους αλγόριθμους επεξεργασίας σύμφωνα με το περιβάλλον που το δίκτυο αισθητήρων λειτουργεί.

 eksexon ΕΞΕΧΩΝ:  ΈΞυπνο σύστημα Επικοινωνίας οΧημάτΩΝ για βελτιωμένη ασφάλεια και αποδοτικότητα σε αστικά δίκτυα και αυτοκινητοδρόμους

ΕΣΠΑ – «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Ένα μεγάλο ποσοστό ατυχημάτων στους δρόμους οφείλεται στην ολισθηρότητα του οδοστρώματος (π.χ. λόγω βροχής και πάγου), σε ξαφνικά προβλήματα που προκύπτουν στο δρόμο (όπως ένα ατύχημα ή κατολισθήσεις) καθώς και σε απροσεξία των οδηγών. Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο οι οδηγοί να αγνοούν τις ειδικές προειδοποιητικές σημάνσεις καθότι η σχετική πληροφόρηση τυπικά προέρχεται από μόνιμα εγκατεστημένες πινακίδες που δεν είναι εύκολο να ανανεώνονται συνεχώς και για τούτο καθίστανται αναξιόπιστες. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος γίνεται όλο και πιο συχνά χρήση Γιγαντοοθονών Μεταβλητών Μηνυμάτων, με πολύ μεγάλο κόστος εγκατάστασης και συντήρησης, και περιορισμένη χρήση αφού η πληροφορία διαχέεται μόνο σε συγκεκριμένα σημεία και είναι γενικού περιεχομένου (δεν διαδίδεται πληροφορία εξειδικευμένη για κάθε όχημα).

Επιπλέον, υπάρχει μια εγγενής αδυναμία ένας οδηγός να ενημερωθεί για τις προθέσεις ή την κατάσταση ενός προπορευόμενου οχήματος (π.χ. πρόθεση αλλαγής λωρίδας, απότομο φρενάρισμα, κτλ). Για αυτό το λόγο, δεν μπορεί να προετοιμαστεί έγκαιρα για μια ενδεχομένως δύσκολη κατάσταση, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτοκινητόδρομους ή δρόμους υψηλής ταχύτητας κυκλοφορίας, όπου τα χρονικά περιθώρια αντίδρασης είναι περιορισμένα.

Το έργο ΕΞΕΧΩΝ έχει ως σκοπό να δημιουργήσει ένα σύστημα που θα ενημερώνει έναν οδηγό για προβλήματα του οδοστρώματος στο επερχόμενο τμήμα του δρόμου καθώς και για τις πιθανές προθέσεις των προπορευόμενων οδηγών. Το σύστημα θα βασίζεται στην ανάπτυξη ενός συστήματος αισθητήρων εγκατεστημένων πάνω στα οχήματα και στο οδικό δίκτυο και ενός ασύρματου δικτύου μεταξύ γειτονικών οχημάτων και σταθερών σταθμών βάσης για την ανταλλαγή πληροφοριών.

 smartege SMARTEGE: Educational Processes based on Gaming Environment Methodology /Έξυπνο Σύστημα Εκπαιδευτικών  Διαδικασιών βασισμένων στη μεθοδολογία Gamification

ΕΣΠΑ -ΠΑΒΕΤ 2013

Στα πλαίσια του έργου SMARTEGE έχει αναπτυχθεί μια καινοτόμα μεθοδολογία ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών με την τεχνολογία gamification για κινητές συσκευές (smart phones, tablets). H μεθοδολογία του SMARTEGE ευθυγραμμίζεται τόσο με σύγχρονες εκπαιδευτικές αρχές όσο και με χαρακτηριστικά των κινητών συσκευών, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματά της με τη χρήση μηχανισμών παιχνιδιού (game mechanics). Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόστηκε πιλοτικά για την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού στη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί εξομοιωτή και βιβλιοθήκες εικονικών ενεργειακών αντικειμένων και παρακινεί τον χρήστη να διαχειρίζεται δεδομένα που λαμβάνει από πραγματικά ή εικονικά αντικείμενα και πηγές, να μελετά, και να λαμβάνει αποφάσεις σε πραγματικό επίσης χρόνο. Η εφαρμογή SMARTEGE είναι διαθέσιμη για όλο το φάσμα κινητών συσκευών (smartphones, tablet σε Android και σε iOS), έχει δοκιμάστηκε από 200 περίπου χρήστες και μετρήθηκε η παρέμβασή της με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου μέσα από την εφαρμογή πριν και μετά τη χρήση της (http://smartege.gr/index.php/el-GR/ ) .

 

logo-300x1021

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών
Στο τμήμα Ηλεκτρολόγων μηχανικών υπάγεται και το Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών (Laboratory of Chemistry and Materials Technology) με πλούσιο ερευνητικό έργο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του εργαστηρίου (http://lcmt.teiste.gr/)

Άλλα ερευνητικά Έργα
1. «Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Μαγνητοσυστολικού αισθήτορα Ροπής» , Δράση 3 του έργου Αρχιμήδης ΙΙΙ, ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Χαλκίδας 2007-2013 (Επιστημονικός Υπεύθυνος Χ. Μανασής)
2. «Διαχείριση Πόρων σε Δίκτυα Οπτικών Ινών» , Δράση 4 του έργου Αρχιμήδης ΙΙΙ, ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Χαλκίδας 2007-2013 (Επιστημονικός Υπεύθυνος Ε. Αικ. Λελίγκου)
3. «Δρομολόγηση και Διαχείριση Εμπιστοσύνης σε μεγάλα Δίκτυα Αισθητήρων» , Δράση 8 του έργου Αρχιμήδης ΙΙΙ, ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Χαλκίδας 2007-2013 (Επιστημονικός Υπεύθυνος Θ. Ζαχαριάδης)
4. Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Μελέτη Ιδιοτήτων Στερεών Ηλεκτρολυτών Δομής απαιτητή για Εφαρμογές σε Κυψέλες Καυσίμου» , Δράση 9 του έργου Αρχιμήδης ΙΙΙ, ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Χαλκίδας 2007-2013 (Επιστημονικός Υπεύθυνος Β. Σταθόπουλος)
5. “Ευφυης Δρομολόγηση σε Ασύρματα Δίκτυα Μικρών Κόμβων”, του έργου Αρχιμήδης ΙΙ, ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Χαλκίδας 2005-2006 (Επιστημονικός Υπεύθυνος Σ. Βολιώτης)
6. “Τεχνολογικό Τηλε-Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ2ΕΙ) Χαλκίδας, Προσκληση 98 της Κοινωνίας της Πληροφορίας, 2005-2006 (Επιστημονικός υπεύθυνος Σ. Βολιώτης)
7. “Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες στο ΤΕΙ Χαλκίδας, Πρόσκληση 10 της Κοινωνίας της Πληροφορίας 2000-2002 (Επιστημονικός υπεύθυνος Σ. Βολιώτης)
8. “Δημιουργία Αναβάθμιση Εσωτερικού Δικτύου Ιδρύματος ΤΕΙ Χαλκίδας”, Πρόσκληση 7 της Κοινωνίας της Πληροφορίας 2002-2003 (Επιστημονικός υπεύθυνος Σ. Βολιώτης)
9. “Εξοπλισμός Αίθουσας Τηλε-Εκπαίδευσης Ιδρύματος ΤΕΙ Χαλκίδας”, Πρόσκληση 7 της Κοινωνίας της Πληροφορίας 2002-2003 (Επιστημονικός υπεύθυνος Σ. Βολιώτης)
10. “Εξοπλισμός Εργαστηρίου Πληροφορικής Ιδρύματος ΤΕΙ Χαλκίδας”, Πρόσκληση 7 της Κοινωνίας της Πληροφορίας 2002-2003 (Επιστημονικός υπεύθυνος Σ. Βολιώτης)

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (μετά από κρίση)

 1. N. Vourdas, D. C. Moschou, K. Papadopoulos, D. Davazoglou, V. Stathopoulos, A new microfluidic pressure-controlled Field Effect Transistor (pFET) in digital fluidic switch operation mode, Microelectronic Engineering, 190 (2018) 28-32

 2. E. Tsampasis, P. Gkonis, P. Trakadas, Th. Zahariadis, “On the Performance Evaluation of a MIMO–WCDMA Transmission Architecture for Building Management Systems” MDPI Sensors 2018, 18, 155; doi:10.3390/s18010155
 3. V. Chalkia, E. Marathoniti, V.N. Stathopoulos, A facile method for the preparation of ceramic beads with hierarchical porosity, Ceramics International, 43 (2017) 17238-17242.
 4. M.A. Goula, N.D. Charisiou, P.K. Pandis and V.N. Stathopoulos, Ni/apatite-type lanthanum silicate supported catalyst in glycerol steam reforming reaction, RSC Advances, 6 (2016) 78954-78958.
 5. P.K. Pandis, E. Xenogiannopoulou, P.M. Sakkas, G. Sourkouni, C. Argirusis, V.N. Stathopoulos, Compositional effect of Cr contamination susceptibility of LaSi6-x-yAlxFeyO26±δ apatite-type SOFC electrolytes in contact with CROFER 22 APU, RSC Advances, 6 (2016) 49429-49435​.
 6. A.V. Yeganyan, A.S. Kuzanyan and V.N. Stathopoulos, Estimation of thermal expansion and thermal conductivity coefficients of amorphous dielectrics at high temperatures, Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 51 (2016) 61-64.
 7. G. Leontakianakos, I. Baziotis, V. Stathopoulos, Z. Kypritidou, L. Profitis, E. Chatzitheodoridis and S. Tsimas, Ιnfluence of natural water composition on reactivity of quicklimes derived from Ca-rich and Mg-rich limestones; implications for sustainability of lime manufacturing through geochemical modeling, RSC Advances, 6 (2016) 65799-65807.
 8. N. Vourdas, G. Pashos, G. Kokkoris, A. G. Boudouvis, and V. N. Stathopoulos, Droplet mobility manipulation on porous media using backpressure, Langmuir, 32 (2016) 5250–5258.
 9. O. Smorygo, A. Marukovich, V. Mikutski, V. Stathopoulos, S. Hryhoryeu and V. Sadykov, Tailoring properties of reticulated vitreous carbon foams with tunable density, Frontiers of Materials Science, 10 (2016) 157-167.
 10. A. Milionis, C. Noyes, E. Loth, I.S. Bayer, A.W. Lichtenberger, V.N. Stathopoulos, N. Vourdas, Water-repellent approaches for 3-D printed internal passages, Materials and Manufacturing Processes, 31 (2016) 1162-1170.
 11. A. Ktena, Residual stresses and vector hysteresis modeling (invited), Physica B: Condensed Matter, 486, 29-33 (2016)

 12. P Vourna, A Ktena, AG Mamalis, E Hristoforou, PW Chen, Q Zhou, Magnetic Barkhausen measurements for determining residual stress distribution in welded electrical steels, Materials Science Forum 856, 147-152 (2016)

 13. Lambros Sarakis, Theofanis Orphanoudakis, Helen C. Leligou, Stamatis Voliotis, Artemis Voulkidis, “Providing Entertainment Applications in VANET environments”, IEEE Wireless Communications, vol. 23, no. 1, pp. 30-37, February 2016, doi:10.1109/MWC.2016.7422403.

 14. Papadakis, Th. Zahariadis, N. Nikolaou, “Adaptive content caching simulation with visualization capabilities,” Springer, Telecommunication Systems, Vol. 59, Issue 4, August 2015, pp 531-539

 15. Alamaniotis, M., Bargiotas, D., Bourbakis, N., & Tsoukalas, L.H., “Genetic Optimal Regression of Relevance Vector Machines for Electricity Price Forecasting in Smart Grids,” IEEE Transactions on Smart Grid, Institute of Electrical and Electronic Engineers, vol. 6(6), November 2015, pp. 2997-3005.

 16. V. Stathopoulos, V. Sadykov, S. Pavlova, Y. Bespalko, Y. Fedorova, L. Bobrova, A. Salanov, A. Ishchenko, V. Stoyanovsky, T. Larina, V. Ulianitsky, Z. Vinokurov, V. Kriventsov, Design of functionally graded multilayer thermal barrier coatings for gas turbine application, Surfaces & Coatings Technology, 295 (2015) 20-28.

 17. N. Vourdas, K. Dalamagkidis and V. Stathopoulos, Active porous valves for plug actuation and plug flow manipulation in open channel fluidics, RSC Advances, 5 (2015) 104594-104600.

 18. T. Kharlamova, O. Vodyankina, A. Matveev, V. Stathopoulos, A. Ishchenko, D. Khabibulin, V. Sadykov, The structure and texture genesis of apatite-type lanthanum silicates during their synthesis by co-precipitation, Ceramics International, 41 (2015) 13393-13408.

 19. N. Vourdas, C. Ranos, V.N. Stathopoulos, Reversible and dynamic transitions between sticky and slippery states on porous surfaces with ultra-low backpressure, RSC Advances, 5 (2015) 33666-33673.

 20. V. Sadykov, E. Sadovskaya, A. Bobin, T. Kharlamova, N. Uvarov, A. Ulikhin, C. Argirusis, G. Sourkouni, V. Stathopoulos, Temperature-programmed C18O2 SSITKA for powders of fast oxide-ion conductors: Estimation of oxygen self-diffusion coefficients, Solid State Ionics, 271 (2015) 69-72.

 21. V. Chalkia, P. Pandis, V.N. Stathopoulos, Shape Forming of Ceramic Tubes for Electrochemical Reactors by Gel-Casting Method, ECS Transactions, 68 (2015) 2339-2348.

 22. G. Leontakianakos, I. Baziotis, A. Papandreou, D. Kanellopoulou, V.N. Stathopoulos, S. Tsimas, A comparative study of the physicochemical properties of Mg-rich and Ca-rich quicklimes and their effect on reactivity, Materials and Structures, 48 (2015) 3735-3753.

 23. P. Karkazis, P. Trakadas, Th. Zahariadis, I. Chatzigiannakis, M. Dohler, A. Vitaletti, A. Antoniou, H. C. Leligou, L. Sarakis, “Resource and service virtualisation in M2M and IoT platforms,” International Journal of Intelligent Engineering Informatics, Vol. 3, Issue 2/3, 2015, pp. 205-224

 24. Vourna, P. Hervoches, C., Vrana, M., Ktena, A., Hristoforou, E., Correlation of Magnetic Properties and Residual Stress Distribution Monitored by X-Ray and Neutron Diffraction in Welded AISI 1008 Steel Sheets, IEEE Transactions on Magnetics, 51 (1) (2015)

 25. P. Vourna, A. Ktena, P.E. Tsakiridis, E. Hristoforou: An accurate evaluation of the residual stress of welded electrical steels with magnetic Barkhausen noise, Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 71, pp. 31-45 (2015)

 26. P. Vourna, A. Ktena, P.E. Tsakiridis, E.Hristoforou, A novel approach of accurately evaluating residuals tress and microstructure of welded electrical steels, NDT and E International, 71, pp. 33-42 (2015)

 27. Aphrodite Ktena, Christos Manasis, Dimitrios Bargiotas Vasilis Katsifas Takvor Soukissian, Harilaos Kontoyiannis, Energy Potential of Euripus’ Gulf Tidal Stream, IEEE Transactions (2015)

 28. Aphrodite Ktena, Christos Manasis, Dimitrios Bargiotas, Vasilis Katsifas, Takvor Soukissian, Harilaos Kontoyiannis, Estimation of the Energy Potential of the Euripus’ Gulf Tidal Stream Using Channel Sea-surface Slope, International Journal

 29. P Vourna, A Ktena, A Mpalliou, AG Mamalis, E Hristoforou, Steel Health Monitoring Using Magnetic Techniques, Materials Science Forum 792, 139‐143 (2014)

 30. Aphrodite Ktena , Evangelos Hristoforou, Gunther J.L. Gerhardt, FrankP. Missell, Fernando J.G. Landgraf, Daniel L. Rodrigues Jr., M. Alberteris‐Campos, Barkhausen noise as a microstructure characterization tool, Physica B, v. 435, pp. 109‐112 (2014)
 31. Aphrodite Ktena, Daniele Davino, Ciro Visone, Evangelos Hristoforou, Stress dependent vector magnetic properties in electrical steel, Physica B, v.435, pp. 25‐27 (2014)
 32. Aphrodite Ktena, Christos Manasis, Evangelos Hristoforou, On the measurement of permeability and magnetostriction in ribbons and wires, IEEE Transactions on Magnetics 50 (4), 1‐4 (2014)
 33. Polyxeni Vourna, Aphrodite Ktena, Evangelos Hristoforou, Residual Stress Analysis in Non‐Oriented Electrical Steel sheets by Barkhausen Noise Measurements, IEEE Transactions on Magnetics, 50 (4), 1‐4 (2014)
 34. Th. Zahariadis, F. Alvarez, P. Moore, “An architectural approach towards Future Media Internet,” Springer, Multimedia Tools and Applications, Springer Multimedia Tools and Applications, Volume 70, Issue 1 (2014), Page 297‐309, 10.1007/s11042‐011‐0826‐x (printed on‐line 7/6/2011).
 35. P. Karkazis, L. Sarakis, T.‐E. Velivassaki, P. Trakadas, H. C. Leligou and Th. Zahariadis, “Energy‐Efficient Trust Management Scheme in Mobile Wireless Sensor Networks”, Open Transactions on Wireless Sensor Network, Volume 1, Number 1, pp.47‐62, December 2014.
 36. H. C. Leligou, P. Chatzimisios, L. Sarakis, Th. Orphanoudakis, P. Karkazis, Th. Zahariadis, “An IEEE 802.11p compliant system prototype supporting road safety and traffic management applications”, International Journal of Wireless Networks and Broadband Technologies, Vol. 3, Issue 1, pp. 1‐17, January‐March 2014.
 37. Panagiotis Karkazis, Lambros Sarakis, Terpsichori‐Eleni N. Velivassaki, Panagiotis Trakadas, Helen C. Leligou, Theodore Zahariadis, “Energy‐Efficient Trust Management Scheme in Mobile Wireless Sensor Networks” Open transactions on Wireless Sensor Networks, Volume 1, Number 1, pp.47‐62, 2014.
 38. Helen C. Leligou, Periklis Chatzimisios, Lambros Sarakis, Theofanis Orphanoudakis, Panagiotis Karkazis, Theodore Zahariadis, “An 802.11p compliant system prototype supporting road safety and traffic management applications”, International Journal of Wireless Networks and Broadband Technologies, January‐March 2014.
 39. Theofanis G. Orphanoudakis, Evangelos A. Kosmatos, Chris Matrakidis, Alexandros Stavdas, Helen‐Catherine Leligou, “Hybrid Resource Reservation Scheme for Transparent Integration of Access and Core Optical Transport Networks”, Graz, Austria, July 6‐10, 2014.
 40. G. Leontakianakos, I. Baziotis, A. Papandreou, D. Kanellopoulou, V.N. Stathopoulos, S. Tsimas, A comparative study of the physicochemical properties of Mg‐rich and Ca‐rich quicklimes and their effect on reactivity, Materials and Structures, (2014) 1‐19.
 41. А. V. Yeganyan, A. S. Kuzanyan, and V. Stathopoulos, Estimation of Thermal Conductivity Coefficient for Solid‐State Crystal Dielectrics at High Temperatures, Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), Vol. 49, (2014) No.4, pp. 176–179
 42. K. L. Ovanesyan, A. S. Kuzanyan, G. R. Badalyan, А. V. Yeganyan, R. V. Sargsyan, V.S. Kuzanyan, A. G. Petrosyan, and V. Stathopoulos, Preparation and Investigation of Rare Earth Magnesium Hexaaluminate Solid Solutions, Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), Vol. 49, (2014) No. 5, pp. 220–227
 43. Mikutski V.A., Smorygo O.L., IlyushchenkoA.Ph., Stathopoulos V., Trusca I., Trusca O. D. Manufacture of metal‐ ceramic clad powders using electroless deposition nickel and cobalt / Powder Metallurgy, Collection of Scientific Papers, Minsk, Issue #37 (2014) pp. 44‐55 (in Russian).
 44. Ktena Aphrodite, Manasis Christos, and Tsakiridis Petros, Design and Characterization of a Magnetostrictive Torque Sensor, Sensor Lett. 11, 184‐186 (2013)
 45. Helen C. Leligou, Periklis Chatzimisios, Lambros Sarakis, Theofanis Orphanoudakis, Panagiotis Karkazis, Theodore Zahariadis, “An 802.11p compliant system prototype supporting road safety and traffic management applications”, International Journal of Wireless Networks and Broadband Technologies, 2013.
 46. Evangelos A. Kosmatos, Theofanis G. Orfanoudakis, Helen C. Leligou, Eleftherios Tsampasis, “Traffic characterization for flexible service delivery in next‐generation converged access networks”, International Journal of Computers and Communications, Issue 4, Vol. 7, 2013, pp. 107‐115.
 47. Panagiotis Karkazis, Panagiotis Trakadas, Helen C. Leligou, Lambros Sarakis, Terpsichori Velivassaki, Ioannis Papaefstathiou, Theodore Zahariadis, “Evaluating routing metric composition approaches for QoS differentiation in low power and lossy networks”, Springer, Wireless Networks, Vol. 19, Issue 6 (2013), Page 1269‐1284, DOI10.1007/s11276‐012‐0532‐2.
 48. N Assimakis, M Adam, M Koziri, S Voliotis, K Asimakis, Optimal decentralized Kalman filter and Lainiotis filter, Digital Signal Processing 23 (1), 442‐452 (2013)
 49. N. Assimakis, M. Adam, M. Koziri, S. Voliotis, K. Asimakis, “Optimal decentralized Kalman filter and Lainiotis filter”, Digital Signal Processing 23 (1), 442‐452 (2013).
 50. P. Karkazis, P. Trakadas, H.‐C. Leligou, L. Sarakis, I. Papaefstathiou, Th. Zahariadis, “Evaluating routing metric composition approaches for QoS differentiation in low power and lossy networks”, Wireless Networks, Springer, Vol. 19, Issue 6, pp. 1269‐1284, August 2013.
 51. Theofanis G. Orphanoudakis, Chris Matrakidis, Alexandros Stavdas, Helen‐Catherine Leligou, «Exploiting State of The Art WDM‐PON Technologies for Building Efficient FTTC Networks», International Conference on Transparent Optical Networks ICTON 2013, June 23 ‐27, 2013, Cartagena, Spain.
 52. N. Vourdas, A. Tserepi, V.N. Stathopoulos, Reversible pressure‐induced switching of droplet mobility after impingement on porous surface media, Applied Physics Letters, 103 (2013) 111602.
 53. V.N. Stathopoulos, A. Papandreou, D. Kanellopoulou, C.J. Stournaras, Structural ceramics containing electric arc furnace dust, Journal of Hazardous Materials, 262 (2013) 91‐99.
 54. F.D. Palamidakis, A. Panou, K.G. Papadokostaki, G. Leontakianakos, V.N. Stathopoulos, E.G. Kontakiotis, Device and materials for in vitro evaluation of forces developed to teeth and periodontal structures during dental practices, Journal of Dental Biomechanics, 4 (2013) 4:1758736013503648
 55. Ktena Aphrodite, Physics and modeling of magnetic nondestructive techniques, 495, Key Engineering Materials, pp. 265‐268 (2012)
 56. Vourna P., Ktena A., Correlation of microstructure to macroscopic magnetic measurements in electrical steels, 495, Key Engineering Materials, pp. 257‐26 (2012)
 57. P. Karkazis, P. Trakadas, H. C. Leligou, L. Sarakis, I. Papaefstathiou, Th. Zahariadis, “Evaluating routing metric composition approaches for QoS differentiation in low power and lossy networks”, Springer, Wireless Networks, Dec. 2012, DOI 10.1007/s11276‐012‐0532‐2.
 58. H.C. Leligou, P. Trakadas, S. Maniatis, P. Karkazis, T. Zahariadis, “Combining trust with location information for routing in wireless sensor networks”, Wireless communications and Mobile computing, Wiley, Vol. 12, 2012, pp. 1091–1103, DOI: 10.1002/wcm.1038
 59. T. Zahariadis, P. Trakadas, H.C. Leligou, S. Maniatis, P. Karkazis, “A novel trust‐aware geographical routing scheme for wireless sensor networks”, Wireless Personal Communications, April 2012, DOI: 10.1007/s11277‐012‐0613‐7
 60. T.‐H. N. Velivasaki, P. Karkazis, Th. Zahariadis, P. T. Trakadas and C. N. Capsalis, “Trustaware and link‐reliable routing metric composition for wireless sensor networks,” Wiley Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, 2012
 61. L. Sarakis, Th. Zahariadis, H. C. Leligou, M. Dohler, “A Framework for Service Provisioning in Virtual Sensor Networks,” EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2012, 2012:135
 62. A. Ktena, E. Hristoforou, “Stress dependent magnetization and vector Preisach modeling in low carbon steels”, IEEE Transactions on Magnetics, 48 (4) 2012, pp. 1433‐1436
 63. N. Dimitriou, L. Sarakis, D. Loukatos, G. Kormentzas and C. Skianis, “Vertical handover (VHO) framework for future collaborative wireless networks”, International Journal of Network Management 2011; Volume 21, Issue 6, pp. 548–564, November/December 2011
 64. H.C.Leligou, Ch. Masouros, E. Tsampasis, Th. Zahariadis, D. Bargiotas, K. Papadopoulos, S. Voliotis, “Reprogramming wireless sensor nodes”, IJCTTInternational Journal of Computer Trends and Technology, Vol.1 Issue 2, April 2011, pp. 1‐9
 65. Th. Zahariadis, G. Pau, G. Camarilo, “Future Media Internet”, IEEE Communications Magazine, March 2011, pp. 110‐111.
 66. A. Ktena, “Physics and Modeling of Magnetic Non Destructive Testing Techniques”,Key Engineering Materials, 495, 2011, pp. 265‐268
 67. P. Vourna, A. Ktena, “Correlation of Microstructure to Macroscopic MagneticMeasurements on Electrical Steels”, Key Engineering Materials, 495, 2011, pp. 257‐260
 68. Gasparyan, H., Neophytides, S., Niakolas, D., Stathopoulos, V., Kharlamova, T.,Sadykov, V., Van Der Biest, O., Jothinathan, E., Louradour, E., Joulin, J.‐P., Bebelis, S. “Synthesis and characterization of doped apatite‐type lanthanum silicates for SOFC applications”, Solid State Ionics, 192 (1), pp. 158‐162, 2011
 69. Kougemitrou, I., Godelitsas, A., Tsabaris, C., Stathopoulos, V., Papandreou, A., Gamaletsos, P., Economou, G., Papadopoulos, D. , “Characterisation and management of ash produced in the hospital waste incinerator of Athens, Greece”, Journal of Hazardous Materials, 187 (1‐3), pp. 421‐432 2011
 70. M. Otero, Th. Zahariadis, F. Alvarez, H. C. Leligou, A. Población‐Hernández, P. Karkazis, and F. Javier Casajús‐Quirós, “Secure geographic routing in ad‐hoc and wireless sensor networks,” EURASIP Journal on Wireless Communications and Networks, July 2010
 71. Th. Zahariadis, H. Leligou, P. Karkazis, P. Trakadas, I. Papaefstathiou, Ch. Vangelatos, L. Besson, “Design and implementation of a Trust‐Aware Routing Protocol For Large WSNs,” International Journal of Network Security & its Applications (IJNSA), Vol.2, No.3, July 2010, pp. 52‐68
 72. Th. Zahariadis, H. C. Leligou, P. Trakadas, S. Voliotis, “Trust Management in Wireless Sensor Networks,” Wiley, European Transactions on Telecommunications Journal, Vol.21, Issue 4, January 2010, pp. 386‐395 (DOI 10.1002/ett.1413)
 73. A. Sentinelli, L. Celetto, D. Lefol, Cl. Palazzi, G. Pau, Th. Zahariadis, A. Jari, “Survey on P2P Overlay Streaming Clients,” Redes, Telecom E Instalacoes (RTI), September 2010, pp.34‐47 (translation and reprint in Brazil)
 74. L. Sarakis, G. Kormentzas, F. M. Guirao, “Seamless Service Provision for Multi Heterogeneous Access”, IEEE Wireless Communications, pp. 32‐40, October 2009
 75. Halkiadis, I. S. “A practical approach to introducing electrical undergraduates to artificial neural networks.” International Journal of Electrical Engineering Education 46.2 (2009): 121‐132.
 76. Th. G. Orphanoudakis, A. Drakos, H. C. Leligou, A. Stavdas, A. Boucouvalas, “Dynamic Resource Allocation Guaranteeing Service Delivery over Large Scale Optical Networks”, IEEE communications Letter, 2009.
 77. Th. Zahariadis, H. Leligou, S. Voliotis, S. Maniatis, P. Trakadas, P. Karkazis, “An Energy and Trust‐aware Routing Protocol for Large Wireless Sensor Networks”, WSEAS Transactions on Communications, Vol. 8, No. 9, Sept. 2009, pp.981‐ 991.
 78. T. Orphanoudakis, H. C. Leligou, E. Kosmatos, A. Stavdas “Future Internet infrastructure based on the transparent integration of access and core optical transport networks”, OSA‐ Journal of Optical Communications and Networking, (special issue on Optical Nets for the Future Internet) Vol. 1, Issue 2, pp. A205‐A218 (doi:10.1364/JOCN.1.00A205), Jan. 2009
 79. Gasparyan, H., Argirusis, Chr., Szepanski, Ch., Sourkouni, G., Stathopoulos, V., Kharlamova, T., Sadykov, V., Bebelis, S., “ Electrochemical characterization of a La0.8Sr0.2Ni0.4Fe0.6O3‐δ electrode interfaced with La9.83Si5Al0.75Fe 0.25O26±δ apatite‐type electrolyte”, ECS Transactions, 25 (2 PART 3), pp. 2681‐2688, 2009
 80. Stathopoulos, V.N., Belessi, V.C., Bakas, T.V., Neophytides, S.G., Costa, C.N., Pomonis, P.J., Efstathiou, A.M. “Comparative study of La‐Sr‐Fe‐O perovskite‐type oxides prepared by ceramic and surfactant methods over the CH4 and H2 lean‐deNOx”, Applied Catalysis B: Environmental, 93 (1‐2), pp. 1‐11 2009
 81. Oikonomou D.S., Maris T.I., Ekonomou L., «Simulation of an electrical drive for condition monitoring purposes», International Journal of Applied Systemic Studies, Vol. 2, No. 4, pp. 319‐334, 2009
 82. Fotis G.P., Christodoulou C.A., Pippis C.D., Ekonomou L., Zafeiropoulos I., Maris T.I., Karamousantas D.C., Chatzarakis G.E., Gonos I.F., Stathopulos I.A., «Measurement of the electromagnetic field radiating by commercial ESD generators with the Pellegrini target on insulating material», International Journal of Measurement, Vol. 42, No. 7, pp. 1073‐1081, 2009
 1. .T. Zahariadis, L. Sarakis, E. Tsampasis, A. Voulkidis, P. Karkazis, P. Trakadas, “Preventive Maintenance of Critical Infrastructures using 5G Networks & drones” 14th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveilalnce (AVSS 2017), 29 August – 1 September 2017, Lecce, Italy
 2. T Zahariadis, L Sarakis, S Voliotis, D Bargiotas, P Karkazis, “Evaluation of RPL-compliant routing solutions in real-life WSNs”, MATEC Web of Conferences 41, 2016
 3. N. Vourdas, K. Dalamagkidis, and V.N. Stathopoulos, uVALVIT: A tool for droplet mobility control and valving, MATEC Web of Conferences, 41 (2016)
 4. P.Pandis, T. Kharlamova, V. Sadykov, and V. N. Stathopoulos, Development of layered anode structures supported over apatite-type solid electrolytes, MATEC Web of Conferences, 41 (2016)
 5. Vasilios Tsiantos, Vasilios Karagiannis, Aphrodite Ktena, Christos Manasis, Onoufrios Ladoukakis, Charalambos Elias, Evangelos Hristoforou, Polyxeni Vourna, Modeling of a Magnetostrictive Torque Sensor, MATEC Web of Conferences 41, 01003 (2016), DOI: 10.1051/matecconf/20164101003
 6. Vasilios Karagiannis, Aphrodite Ktena, Christos Manasis, Onoufrios Ladoukakis, Evangelos Hristoforou, Polyxeni Vourna Vasilios Tsiantos, A low cost – high efficiency electrodeposition device for the laboratory, MATEC Web of Conferences 41,01002 (2016), DOI: 10.1051/matecconf/20164101002
 7. E. Tsampasis, D. Bargiotas, C. Elias and L. Sarakis, “Communication challenges in Smart Grid”, 1st Mini Conference on Emerging Engineering Applications (MCEEA’15), MATEC Web of Conferences, 41 (2016) 01004, February 2016.
 8. P. Pandis, T. Kharlamova, V. Sadykov and V.N. Stathopoulos, “Development of layered anode structures supported over Apatite-Type Solid Electrolytes, 1st MCEEA 2015, November 26-27, 2015, Chalkida, Greece
 9. N. Vourdas, K. Dalamagkidis, and V.N. Stathopoulos, “uVALVIT: A tool for droplet mobility control and valving,” 1st MCEEA 2015, November 26-27, 2015, Chalkida, Greece
 10. V. Chalkia, E. Marathoniti, P. Pandis, E. Tsampasis, V.N. Stathopoulos, “Fabrication of ceramic materials through polymer templating, ANNIC 2015, November 5-7,2015, Paris, France
 11. V. Mikutski, O. Smorygo, A. Ilyushchanka, V. Stathopoulos, A. Gypakis, I. Trusca, O. D.TruscaMe/YSZ Composite Powders and their Use for TBC Coatings,, EURO PM 2015, October 4-7, 2015, Reims, France
 12. N. Vourdas, K. Dalamagkidis, V.N. Stathopoulos,Active porous valves for droplet flow manipulation in open channel fluidics,  41st Micro and Nano Engineering Conference-MNE2015, September 21-24, 2015, The Hague, The Netherlands
 13. P. Pandis, I. Kokkotos, L. Stamatopoulos, K. Virtsionis, T. Kharlamova, V.Sadykov, V.N. Stathopoulos, Apatite-type lanthanum silicates solid oxide half-cells development by means of spin coating and physical spraying , European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes-EUROMAT 2015, September 20 – 24, 2015, Warsaw, Poland
 14. P. Pandis, N. Charisiou, M. Goula, V.N. Stathopoulos,Synthesis, characterization and catalytic study of Ni supported apatite-type lanthanum silicates in glycerol steam reforming reaction  12th European Congress on Catalysis – EuropaCat-XII, 30 August – 4 September, 2015, Kazan, Russia
 15. V. Chalkia, P. Pandis, V. Stathopoulos,”Shape forming of ceramic tubes for electrochemical reactors by gel-casting method  ECS Conference on Electrochemical Energy Conversion & Storage with SOFC-XIV, July 26-31, 2015, Glasgow, Scotland
 16.  V. Chalkia, E. Marathoniti, N. Vourdas, P. Pandis, V. Stathopoulos, “Fabrication of ceramic hollow beads by phase inversion method, 6th International Colloids Conference, June 19 – 22, 2015, Amsterdam, Holland
 17. M.A. Goula, N.D. Charisiou, P. Pandis, V. Stathopoulos, Glycerol Steam Reforming on Nickel Loaded Apatite-Type Lanthanum Silicates International Conference On Applied Mineralogy & Advanced Materials, June 7-12, 2015, Taranto, Italy
 18. N. Vourdas, V.N. Stathopoulos, “From sticky state to slippery and back: Backpressure as means for active droplet mobility manipulation 29th Conference of Surface modification Technologies, June 10-12, 2015, Copenhagen, Denmark
 19. D. Sulani, N. Vourdas, P. Karageorakis, and V.N. Stathopoulos “Icephobic performance of hydrophobic porous ceramic surfaces after successive water immersions and ice-deice cycles 29th Conference of Surface Modification Technologies, June 10-12, 2015, Copenhagen, Denmark
 20. V. Chalkia, E. Marathoniti, N. Vourdas, P. Pandis, A. Gypakis, V. Stathopoulos, “Application of gel-casting method in ceramics shaping 10th Panhellenic Chemical Engineering Scientific Conference, June 4-6, 2015, Patras,Greece
 21. Antonia Nasiakou, Manolis Vavalis and Dimitrios Bargiotas, “Simulating Active and Reactive Energy Markets”, 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA), Corfu, Greece, July 06-08, 2015.
 22. Lambros Sarakis, Stamatis Voliotis, Dimitrios Bargiotas Theodore Zahariadis, “Assessment of common routing metrics for efficient RPL-based routing in large WSNs”, 6th International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT ’15), Salerno, Italy, June 27-29, 2015.
 23. L. Sarakis, S. Voliotis, D. Bargiotas, T. Zahariadis, “Assessment of common routing metrics for efficient RPL-based routing in large WSNs”, in Proc. 6th International Conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT ‘15), Salerno, Italy, pp. 92-99, June 2015.
 24. I. Papaefstathiou, G. Chrysos, L. Sarakis, “COSSIM: A Novel, Comprehensible, Ultra-Fast, Security-Aware CPS Simulator”, in Proc. 11th International Symposium on Applied Reconfigurable Computing (ARC 2015), Bochum, Germany, pp. April 2015.
 25. J M Koutsoubis, P G Pouraimis, A P Platis and Ch X Manasis “A compact high-voltage, spiral strip-line PFN trigger generator” 42nd IEEE international Conference on Plasma Science, May 24-28, 2015, Belek Antalya, Turkey.
 26.  A. Aravanis, A. Voulkidis, J.Salom, V. Georgiadou, A. Oleksiak, M. Rey Porto, F. Roudet, Th. Zahariadis, “Metrics for Assessing Flexibility and Sustainability of Next Generation Data Centers.” IEEE Globecom, 6-10 Dec. 2015, San Diego, CA
 27. A. Papadakis, Th. Zahariadis, “Energy Monitoring and Management Mechanism for Wireless Sensor Networks,” 1st Mini Conference on Emerging Engineering Applications (MCEEA’15), Chalkida, Greece, November 26-27, 2015
 28. Th. Zahariadis, L. Sarakis, S. Voliotis, D. Bargiotas, P. Karkazis, “Evaluation of RPL compliant routing solutions in real-life WSNs,” 1st Mini Conference on Emerging Engineering Applications (MCEEA’15), Chalkida, Greece, November 26-27, 2015
 29. A. Aravanis, T.-H. Velivassaki, A. Voulkidis, Th. Zahariadis, P. Cottis, “Federated data centers as smart city stabilizing factors”, IEEE Symposium on Computers and Communication (ISCC 2015) 6-9 July 2015, Larnaka, Cyprus, pp. 31-37
 30. H.-C. Leligou, T. Orphanoudakis, A. Stavdas, C. Matrakidis, “Exploiting Shared-Access Passive Optical Networks for Building Distributed Datacenters”, Mini Conference on EMERGING ENGINEERING APPLICATIONS, 2015, November 26-27, 2015, Chalkida, Greece.
 31. Christina (Tanya) Politi, Τheofanis Orphanoudakis, Evangelos Kosmatos, Helen C. Leligou, “Dynamic Resource Allocation in Elastic Optical Networks”, ICTON 2015, July 5-9, 2015, Budapest, Hungary.
 32. Enea Mele, Eugenia Tsalkitzi, Elias Constantos, Charalambos Elias, Yannis Koutsoubis, Aphrodite Ktena, Christos Manasis, Christos Tatsiopoulos, Anna Tatsiopoulou, Gamifying energy user profiles, 3rd Annual International Interdisciplinary Conference, AIIC 2015, 8-11 July, Azores Islands, Portugal Proceedings, pp 559-572
 33. Christos Tatsiopoulos, Aphrodite Ktena, Enea Mele, Christos Manasis, Charalambos Elias, Yannis Koutsoubis, Eugenia Tsalkitzi, Anna Tatsiopoulou, SMARTEGE: Gamification for energy profile modification, Proceedings of the International Gamification of Business Conference IGBC15, September 21-22, Birmingham, UK, pp 88-95.
 34. Aphrodite Ktena, Building gamified applications for informal education, Proceedings of International Conference on Education and New Developments END2015, June 27-29, Porto, Portugal, pp. 281-285
 35. Aphrodite Ktena, Enea Mele, Eugenia Tsalkitzi, Charalambos Elias, Christos Manasis, Gamification of energy profile modification, Proceedings of International Conference on Education and New Developments END2015, June 27-29, Porto, Portugal, pp. 271- 275
 36. Aphrodite Ktena, Developing gamified course content, Proceedings of The European Conference of Education ECE2015, July 1-5, Bristol, UK.
 37. Aphrodite Ktena, Enea Mele, Eugenia Tsalkitzi, Christos Manasis, Charalambos Elias, Elias Constantos, Yannis Koutsoubis, Christos Tatsiopoulos, Anna Tatsiopoulou, Seriously, Electricity is no Game: Play Safe, 9th European Conference on Games Based Learning (ECGBL2015), 8-9 October, Steinkjer, Norway, pp 286-293
 38. Aphrodite Ktena, Christos Manasis, Charalambos Elias, Yannis Koutsoubis, Enea Mele, Eugenia Tsalkitzi, Elias Constantos Christos Tatsiopoulos, Anna Tatsiopoulou, A gamified application for electricity users, Proceedings of BH K CIGRE, NEUM, 04 –08.10.2015.
 39. Christos Manasis, Aphrodite Ktena, Vassilis Katsifas, Takvor Soukissian, Harilaos Kontoyannis, Tidal Energy: the case of Euripus’ straits, Proceedings of BH K CIGRE, NEUM, 04 –08.10.2015.
 40. V. TSIANTOS, A. Ktena, C. Manasis, E. Hristoforou A. Ktena, Torque-induced magnetization response of NiFe cylindrical films, HMM2015, Iasi (2015)
 41. Aphrodite Ktena, Christos Manasis, Dimitrios Bargiotas Vasilis Katsifas Takvor Soukissian, Harilaos Kontoyiannis, Energy Potential of Euripus’ Gulf Tidal Stream, IISA2015, Corfu (2015)
 42. P Vourna, A Ktena, E Hristoforou, Correlation of the Barkhausen Noise with Metallurgical and Mechanical Characteristics of Welded Low Carbon Carbon Steel, Proc. of ICMAST 2015 in Key Engineering Materials 644, 262-265 (2015)
 43. Vasilis Tsiantos, Aphrodite Ktena, Christos Manasis, Evangelos Hristoforou, “Modeling of magnetostrictive torque sensor as proof of operating principle and optimization tool”, EMSA2014, Vienna (2014)
 44. Th. Zahariadis, A. Papadakis, F. Alvarez, J. Gonzalez, F. Lopez, F. Facca, Y. Al-Hazmi, “FIWARE Lab: Managing Resources and Services in a Cloud Federation supporting Future Internet Applications,” 1st International Workshop on Cloud Automation, Intelligent Management and Scalability (CAIMS 2014) in parallel to IEEE/ACM 7th International Conference on Utility and Cloud Computing, London, UK, Dec 8-11, 2014.
 45. A. Papadakis, Th. Zahariadis, C. Vrioni, “Monitoring and tailoring the usage of Network Resources for smoothing the provision of interactive 3D services” IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Paris, Oct. 27-30, 2014.
 46. A. Galis, S. Clayman, L. Mamatas, J. Rubio-Loyola, A. Manzalini, S. Kuklińki, J. Serrat and T. Zahariadis, “Softwarization of Future Networks and Services –Next Generation SDNs,” 2013 Software Defined Networks for Future Networks and Services (SDN4FNS), November 11-13 2013, Trento, Italy.
 47. L. Sarakis, H. C. Leligou, P. Karkazis, T.-H. Velivassaki, T. Zahariadis, “Evaluation of a Transmission Count-Efficient Metric for Energy-Aware Routing in WSNs”, in Proc. of the International Conference on Telecommunications and Multimedia (TEMU), Heraklion, Greece, pp.98-103, July 2014.
 48. P. Karkazis, I. Papaefstathiou, L. Sarakis, Th. Zahariadis, T.-H. Velivassaki, D. Bargiotas, “Evaluation of RPL with a Transmission Count-Efficient and Trust-Aware Routing Metric”, Proc. International Conference on Communications (ICC’14), Sydney, Australia, pp.550-556, June 2014.
 49. P. Trakadas, T. Zahariadis, S. Voliotis, P. Karkazis, T. H. Velivassaki, L. Sarakis, “Routing Metric Selection and Design for Multi-Purpose WSN”, 21st International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP 2014), Dubrovnik, Croatia, pp.199-202, May 2014.
 50. Theofanis G. Orphanoudakis, Chris Matrakidis, Christina (Tanya) Politi, Alexandros Stavdas, Helen-Catherine Leligou, Evangelos Kosmatos, “Building Efficient End-to-End Service Transparent Fiber Networks Supporting Access Rates Beyond 10Gb/s” International Conference on Systems and Networks Communications, ICSNC 2014, October 12 – 16, 2014 – Nice, France.
 51. Gianna Tsakou, Helen C. Leligou, Nikos Katevas, “A novel infrastructure facilitating access to, charging, ordering and funding of assistive services”, 16th International Conference on Human-Computer Interaction, June 2014, Heraklion , Greece.
 52. Ε. Marathoniti, N. Vourdas, I. Georgiopoulos, C. Andreouli, V.N. Stathopoulos, Evaluation of LaAlO3 as material for thermal barrier coatings 3rd International Conference & Exhibition on Materials Science& Engineering” 06-08 October 2014 in San Antonio, USA.
 53. P.Pandis, V. Stathopoulos, Synthesis of BaZr0.8Y0.2O3・}δ dense electrolyte for methanol production at co-ionic electrochemical membrane reactors, 3rd International Conference & Exhibition on Materials Science& Engineering” 06-08 October 2014 in San Antonio, USA
 54. Pavlos Pandis, Christos Argirusis, Vassilis Stathopoulos Synthesis, characterization and catalytic activity of La0.8Sr0.2Mn1-yFeyO3・}δ in NO+CO reaction, 13ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης 16-18 Οκτωβρίου 2014, ΠαλαιόςΆγιοςΑθανάσιοςΠέλλας
 55. Vasiliki Chalkia, Eleni Marathoniti, Vassilis Stathopoulos Shape forming of LaAlO3 perovskite monolithic structures by the gelcasting method, 13ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης 16-18 Οκτωβρίου 2014, ΠαλαιόςΆγιοςΑθανάσιοςΠέλλας
 56. Tamara Kharlamova, Vladislav Sadykov and Vassilis Stathopoulos, Lanthanum silicates as catalysts for oxidative condensation of methane, 13ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης 16-18 Οκτωβρίου 2014, ΠαλαιόςΆγιοςΑθανάσιοςΠέλλας
 57. Τ. Κράια, Μ. Κονσολάκης Μ. Ουζουνίδου, Β. Σταθόπουλος Μ. Χατζογιαννάκη, Γ. Μαρνέλλος “Καταλυτική διάσπαση H2S προς παραγωγή Η2 σε καταλύτες μετάλλων μετάπτωσης 13ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης 16-18 Οκτωβρίου 2014, Παλαιός Άγιος Αθανάσιος Πέλλας
 58. Hripsime Gasparyan, Vassilis N. Stathopoulos, Eric Louradour, Symeon Bebelis, Preparation and electrochemical characterization of Ni-apatite cermet electrodes interfaced with apatite electrolytes XIX Meeting of the Portuguese Electrochemical Society, XVI Iberic Meeting of Electrochemistry, June 30-July 2, 2014, Aveiro, Portugal.
 59. N. Vourdas and V.N. Stathopoulos, Droplet actuation and droplet mobility manipulation on porous surfaces by means of backpressure control, TechConnect World 2014, June 15-18, Gaylord National Hotel & Convention Center, Washington DC, USA
 60. Vitali Mikutski, OlegSmorygo, Vassilis Stathopoulos, Ion Trusca, OanaDoina Trusca, MANUFACTURE OF METAL-CERAMIC CLAD POWDERS FOR PLASMA-SPRAY THERMAL BARRIER COATINGS, 7th International Gas Turbine Conference, 14 -15October 2014, Brussels, Belgium.
 61. E. Georgiopoulos, E. Marathoniti, N. Vourdas, C. Andreouli, V. Stathopoulos, PARAMETRIC STUDY ON COATING DEVELOPMENT USING SUPERFINE PEROVSKITE POWDERS WITH SPS. International Thermal Spray Conference and Exposition, May 21–23, 2014 Barcelona / Spain
 62. V. Sadykov , E. Sadovskaya , A. Bobin, T. Kharlamova, N. Uvarov, A. Ulikhin, Ch. Argirusis, G. Sourkouni, V. Stathopoulos “TEMPERATURE-PROGRAMMED C18O2 SSITKA FOR POWDERS OF FAST OXIDE -ION CONDUCTORS: ESTIMATION OF OXYGEN SELF-DIFFUSION COEFFICIENTS 11th International Symposium on Systems with Fast lonic Transport June 25–9, 2014, Gdańk-Sobieszewo, Poland
 63. P. Pandis, T.Kharlamova, D. Kanellopoulou, P. Sakkas, G. Sourkouni, Ch. Argirusis, V.Sadykov, V.N. Stathopoulos, Effects of preparation methods on producing alternative electrolyte materials for IT-SOFCs, 6th Panhellenic Ceramics Conference, April 3-4, 2014, NTUA Athens, Greece
 64. Νικόλαος Βούρδας Αγγελική Τσερέπη, Βασίλης Σταθόπουλος “Ρύθμιση φαινομένων διαβροχήςσε πορώδειςμεμβράνες 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Κεραμικών 2014, Απρίλιος3-4, ΕΜΠ, Ζωγράφου, Αθήνα
 65. Τ. Κράια, Μ. Ουζουνίδου, Μ. Κονσολάκης Γ. Μαρνέλλος Β. Σταθόπουλος αναπτυξη καταλυτων μεταλλων μεταπτωσηςεναποτεθειμενουσ σε μικτα οξειδια σπανιων γαιων για την αποτελεσματικη διασπαση του h2s, 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Κεραμικών 2014, Απρίλιος3-4, ΕΜΠ, Ζωγράφου, Αθήνα
 66. Τ. Κράια, Μ. Ουζουνίδου, Μ. Κονσολάκης Γ. Μαρνέλλος Β. Σταθόπουλος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η2 ΑΠΟ Η2S, 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Κεραμικών 2014, Απρίλιος3-4, ΕΜΠ, Ζωγράφου, Αθήνα
 67. G. Leontakianakos, I. Baziotis, V.N. Stathopoulos, S. Tsimas A case study of lime`s behavior during slaking with different set of natural water: implications for industrial water treatment technologies for light brackish waters, 6th Panhellenic Ceramics Conference, April 3-4, 2014, NTUA Athens, Greece
 68. E. Georgiopoulos, E. Marathoniti, N. Vourdas, P. Ioannou, C. Andreouli, V. Stathopoulos, LaAlO3-based coatings for novel thermal barrier coatings deposited – using the Solution Precursor Plasma Spraying technique, 6th Panhellenic Ceramics Conference, April 3-4, 2014, NTUA Athens, Greece
 69. V.N. Stathopoulos and N. Vourdas, REVERSIBLE WETTING TRANSITIONS ON POROUS MATERIALS, The Eighth International Conference on Material Technologies and Modeling, (MMT-2014). Ariel University, Ariel, Israel, July 28 – August 01, 2014
 70. E. Marathoniti, N. Vourdas, I. Georgiopoulos, O-D. Trusca, I. Trusca, C. Andreouli, V.N. Stathopoulos, DEVELOPMENT OF LaAlO3-BASED THERMAL BARRIER COATINGS BY SOLUTION PRECURSOR THERMAL SPRAY, The Eighth International Conference on Material Technologies and Modeling, (MMT-2014). Ariel University, Ariel, Israel, July 28 – August 01, 2014
 71. A. Ktena, “SWOT analysis of Magnetic Barkhausen Noise as a microstructure characterization tool”, MURPHYS, Berlin (2014)
 72. Τ. Zahariadis, L. Sarakis, P. Trakadas, S. Voliotis, H. C. Leligou, P. Karkazis, “SensorNetworks Virtualisation for efficient Smart Application Development”, 17th WSEASInternational Conference on Systems, July 16‐19, 2013, Rhodes Island, Greece.
 73. E. A. Kosmatos, T G. Orphanoudakis, E. Tsampassis, H. C. Leligou, “Traffic Estimation ina PON‐based Mobile Backhaul Environment”, 17th WSEAS International Conferenceon Systems, July 16‐19, 2013, Rhodes Island, Greece.
 74. H. C. Leligou, P. Karkazis, A. Hatziefremidis, Th. Orphanoudakis, Th. Zahariadis,“Implementation of road safety and traffic management applications over mobileopportunistic systems”, 17th WSEAS International Conference on Communications,July 16‐19, 2013, Rhodes Island, Greece.
 75. Antonios Hatziefremidis, Konstantinos E. Zarganis, Helen C. Leligou, Nikos Pleros, “BitError Rate analysis along a slanted path link between UAVs and Ground Stations”,International Conference on Transparent Optical Networks ICTON 2013, June 23 ‐27,2013, Cartagena, Spain.
 76. Theofanis G. Orphanoudakis, Chris Matrakidis, Alexandros Stavdas, Helen‐CatherineLeligou, «Exploiting State of The Art WDM‐PON Technologies for Building EfficientFTTC Networks», International Conference on Transparent Optical Networks ICTON2013, June 23 ‐27, 2013, Cartagena, Spain (invited paper).
 77. A. Galis, S. Clayman, L. Mamatas, J. Rubio‐Loyola, A. Manzalini, S. Kukliński, J. Serratand T. Zahariadis, “Softwarization of Future Networks and Services – Next GenerationSDNs,” 2013 Software Defined Networks for Future Networks and Services (SDN4FNS),November 11‐13 2013, Trento, Italy
 78. Vourna P., Ktena A., Metallurgical, mechanical and magnetic properties of electricalsteel sheets in TIG and PLASMA welding, Proc. of ICMAST2012 (Budapest) in KeyEngineering Materials, 543, pp. 479‐482 (2013)
 79. Ktena A., Hristoforou E., Outlook of Preisach modeling and magnetic nondestructivetesting, Proc. of ICMAST2012 (Budapest) in Key Engineering Materials, 543, pp. 1‐4(2013)
 80. K. Ovanesyan, A. Kuzanyan, G. Badalyan, A. Yeganyan, R. Sargsyan, V. Kuzanyan, A.Petrosyan, V. Stathopoulos, Preparation and study of lanthanide magnesium hexaaluminatesolid solutions, LaserPhysics 2013, 8‐11 October 2013, Ashtarak, Armenia
 81. K. Ovanesyan, A. Kuzanyan, G. Badalyan, A. Yeganyan, R. Sargsyan, V. Kuzanyan, A.Petrosyan, V. Stathopoulos, Preparation and study of lanthanide magnesium hexaaluminatesolid solutions, LaserPhysics 2013, 8‐11 October 2013, Ashtarak, Armenia
 82. Mikutski V.A., Golodok R.P., Smorygo O.L., Ilyushchenko A.Ph., V. Sadykov, V.Stathopoulos THE ELECTROLESS NICKEL AND COBALT PLATING PROCESS PARAMETERSFOR PREPARATION OF COMPOSITE CLAD POWDERS, 4‐th INTERNATIONALCONFERENCE, HighMatTech, October 7‐11, 2013, Kiev, Ukraine
 83. Christos Tsiarapas, Dimitra Girginoudi, Nikolaos Georgoulas and Vassilis StathopoulosProperties Of ZAO Films Sputtered With Various Deposition Power And Annealed InAir Or N2/H2, XXIX Panhellenic Connference of Solid State Physics and MaterialsScience, 22‐25 September, 2013 Zografou Campus, National Technical University ofAthens
 84. Efthimios Karymbalis, Eirini Kougemitrou, Kalliopi Gaki‐Papanastassiou, KonstantinosTsanakas, Hara Drinia, Assimina Antonarakou, Vasilis Stathopoulos, Geomorphicevolution of the Pinios River delta, in Central Greece, in the Late Holocene , 8th IAGInternational Conference on Geomorphology Paris ‐ August 27th to 31st 2013
 85. V. Stathopoulos, DEVELOPMENT OF MULTIFUNCTIONAL THERMAL BARRIER COATINGSAND MODELLING TOOLS FOR HIGH TEMPERATURE POWER GENERATION WITHIMPROVED EFFICIENCY – THEBARCODE FP7 PROJECT, 9ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή τηςΧημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.,Αθήνα 23‐25/5/2013
 86. Ε. Μαραγκού, Ν. Βούρδας, Ι. Φασάκη, Δ. Γκιργκινούδη, Ι. Αραμπατζής, Β.Σταθόπουλος, ΑΝΤΙΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ TiO2 ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ ΕΝ ΨΥΧΡΩ‐ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΔΙΑΒΡΟΧΗ ΤΟΥΣ, 9ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην ΑειφόροΑνάπτυξη, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Αθήνα 23‐25/5/2013
 87. Σ. Καρακούλια, Α. Παπανδρέου, Κ. Τριανταφυλλίδης, Β. Σταθόπουλος, ΣΥΝΘΕΣΗ,ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ MG‐AL ΦΥΛΛΟΜΟΡΦΗΣΔΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ ΥΔΡΟΤΑΛΚΙΤΗ, 9ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στηνΑειφόρο Ανάπτυξη, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Αθήνα 23‐25/5/2013
 88. Γ.Λεοντακιανάκος, Ι.Μπαζιώτης, Β. Σταθόπουλος, Σ. Τσίμας, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ,9ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη, ΣχολήΧημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Αθήνα 23‐25/5/2013
 89. T. Kharlamova, S. Pavlova, V. Sadykov, M. Chaikina, T. Krieger, O.Lapina, V.Stathopoulos, Mechanochemical Synthesis of Doped Apatite‐type LanthanumSilicates, EUROMAT2013 European Congress and Exhibition on Advanced Materialsand Processes, 8‐13 September 2013, Sevilla, Spain.
 90. V.N. Stathopoulos , A. Caravaca, A. de Lucas Consuegra, J. González‐Cobos, A. Nieto‐Prado, J. L. Valverde, F. Dorado, SIMULTANEOUS PRODUCTION/SEPARATION OF H2AND C2 HYDROCARBONS BY A NOVEL Ag‐YSZ/YSZ/Ni‐YSZ SOLID ELECTROLYTE CELL,The 19th International Conference on Solid State Ionics Kyoto, Japan, June 2 ‐ 7, 2013
 91. V.N. Stathopoulos, T. Kharlamova, S. Pavlova, Chr. Argirusis, G. Sourkouni and V.Sadykov, SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND STUDY OF PROPERTIES OF SOLIDELECTROLYTES OF THE APATITE STRUCTURE The 19th International Conference onSolid State Ionics Kyoto, Japan, June 2 ‐ 7, 2013
 92. Kougemitrou I., Economou G., Giovanopoulos J., Baziotis I., Leontakianakos, G. andStathopoulos, V, A MINERALOGICAL STUDY OF PIGMENTS USED IN TWO IAKOVIDIS PAINTINGS:VERIFICATION OF ARTWORK AUTHENTICITY USING RAMAN MICRO‐SPECTROSCOPY METHOD .13thInternational Congress of the Geological Society of Greece, 5‐8 Sept 2013, Chania,Greece
 93. Aphodite Ktena, “Vector Preisach modeling of magnetic materials under stress”,MURPHYs 2012, Suceava.
 94. Aphrodite Ktena, E. Hristoforou, “Outlook of Preisach modeling and magnetic nondestructive testing”, ICMAST 2012, Budapest.
 95. Aphrodite Ktena, E. Hristoforou, “Non‐destructive measurement of permeability and magnetostriction in ribbons and wires”, EMSA 2012, Prague.
 96. Th. Zahariadis, A. Papadakis and N. Nikolaou, “Simulation Framework for Adaptive Overlay Content Caching,” IEEE 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Prague, Czech Republic, July 3‐4, 2012
 97. A. Papadakis, Th. Zahariadis, G. Mamais, “Enhancing the Provision of Multimedia Services using Content Caching Schemes,” 8th IEEE, IET Int. Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP 2012), Poznan, Poland, July 18‐20, 2012
 98. Th. Zahariadis, A. Papadakis, G. Mamais, “Enabling Network – based, Immersive Services”, IEEE International Conference on Telecommunications & Multimedia (TEMU 2012), 30 July ‐ 1 August 2012, Heraklion, Crete, Greece
 99. P. Karkazis, H. C. Leligou, T. Zahariadis, “Geographical Routing in Wireless Sensor Networks,” IEEE International Conference on Telecommunications & Multimedia(TEMU 2012), 30 July ‐ 1 August 2012, Heraklion, Crete, Greece
 100. P. Karkazis, H. C. Leligou, L. Sarakis, Th. Zahariadis, T. Velivassaki, C. Capsalis, “Design of primary and composite routing metrics for RPL‐compliant Wireless Sensor Networks,” IEEE International Conference on Telecommunications & Multimedia (TEMU 2012), 30 July ‐ 1 August 2012, Heraklion, Crete, Greece
 101. Th. Zahariadis, L. Sarakis, H. C. Leligou, A. Hatjiefremidis, S. Voliotis, “The implications of Service Virtualisation on the routing procedure in Wireless Sensor Networks”, BIHTEL 2012, 25‐27 October 2012, Serajevo, Bosnia Herzegovina.
 102. Vassilis N. Stathopoulos, Fotios D. Palamidakis, Athanasia Panou, Kyriaki G. Papadokostaki, George Leontakianakos, Evangelos Kontakiotis, ”Measuring and analyzing the forces applied to teeth and periodontal structures during dental practices” European Materials Research Society International Conference, E‐MRS 2012 Spring Meeting, Strasbourg France, May 14‐18, 2012
 103. V. Stathopoulos, A. Papandreou, N. Vourdas, A. Tserepi, E. Gogolides, “Development and characterisation of superhydrophobic a‐alumina ceramic membranes with plasma surface nanotexturing”, European Materials Research Society International Conference, E‐MRS 2012 Spring Meeting, Strasbourg France, May 14‐18, 2012
 104. Β.Ν. Σταθόπουλος, Δ.Γ. Κανελλοπούλου, Κ. Ανδρεούλη, Κ. Στουρνάρας, “Εφαρμοσμενη περιβαλλοντικη τεχνολογια και λυσεις στην αξιοποιηση βιομηχανικων παραπροϊοντων απο την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.” Α.Δ. Παπανδρέου, 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, Σκιάθος, 8 ‐ 10 Σεπτεμβρίου 2012.
 105. Vassilis N.Stathopoulos, “De‐NOx in perovskite‐type materials” EASTWEST2012 International Congress and exhibition on Innovation and Entrepreneurship, 1‐4 September 2012 Nicosia – Cyprus. (Invited talk)
 106. Φώτιος Δ. Παλαμιδάκης , Γιώργος Λεοντακιανάκος, Αθανασία Πάνου, Βασίλης N. Σταθόπουλος, Ευάγγελος Γ. Κοντακιώτης,“Παρουσιαση Διαταξης Δυναμομετρησης
  Κλινικης Προσομοιωσης” 32ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη, 9‐11 Νοεμβρίου 2012.
 107. Ζήνωνας Ευαγόρου, Ιωάννης Τσατσούλης, Φώτιος Παλαμιδάκης, Βασίλης Σταθόπουλος, Ευάγγελος Κοντακιώτης, “Διερεύνηση της χημικής σύστασης υπερπολφικού και υποπολφικού τοιχώματος”, 32ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη, 9‐11 Νοεμβρίου 2012
 108. Μ. Κονσολάκης, Γ. Μαρνέλλος, Β. Σταθόπουλος, Ι. Γεντεκάκης, Μ. Στουκίδης, Ι. Γκαραγκούνης, Β. Κυριάκου, ”Ανάπτυξη καινοτόμου διεργασίας παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος από άνθρακα σε κυψέλες καυσίμου εσωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης 12ο Πανελλήνιο Συμποσιο Κατάλυσης, Χανιά 25‐27 Οκτωβρίου 2012
 109. P. Karkazis, P. Trakadas, Th. Zahariadis, A. Hatziefremidis, H. C. Leligou, “RPL Modeling in J‐Sim Platform”, in 9th International Conference on Networked Sensing Systems, Antwerp, Belgum, June 11‐14, 2012
 110. T. G. Orphanoudakis, C. Matrakidis, C. (T) Politi, A. Stavdas, H.‐C. Leligou “Converged Access Network Infrastructure based on Virtual PONs”, International Conference on Telecommunications and Multimedia (TEMU2012), Heraklion, Greece, 31/7‐1/8/2012
 111. A. Wassie, D. Loukatos, L. Sarakis, K. Kontovasilis, C. Skianis, “On the Energy Requirements of Vertical Handover Operations: Measurement‐based Results for the IEEE 802.21 Framework”, 2012 IEEE 17th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks (CAMAD), pp. 145‐149, Barcelona, Spain, September 2012
 112. M. Alamaniotis, A. Ikonomopoulos, A. Alamaniotis, D. Bargiotas, L. H. Tsoukalas, “Dayahead Electricity Price Forecasting using Optimized Multiple‐Regression of Relevance Vector Machines”, 8th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MEDPOWER 2012), Cagliari, Italy, October 1‐3, 2012
 113. Aphrodite Ktena, E. Hristoforou, “Distributed hysteresis and magnetostriction loop measurements”, 4th Metrology conference, Athens, 2012
 114. Tsoligkas, Nick A., et al. “A guide to digital image stabilization procedure—An overview.” Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 2011 18th International Conference on. IEEE, 2011.
 115. Ανδρέας Παπανδρέου, Δήμητρα Κανελλοπούλου, Κωνσταντίνος Στουρνάρας, Βασίλειος Σταθόπουλος, “Αξιοποίηση σκόνης σακόφιλτρων ηλεκτροκαμίνων χαλυβουργίας σε δομικά κεραμικά”, 8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, 26 ‐ 28 Μαΐου 2011
 116. Βασιλική Στουρνάρη, Χρήστος Αργυρούσης, Georgia Sourkouni, Βασίλης Σταθόπουλος, “Σύνθεση και χαρακτηρισμός υποκατεστημένων πυριτικών οξειδίων δομής απατίτη για εφαρμογή σε κυψέλες καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη” 8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, 26 ‐ 28 Μαΐου 2011.
 117. Ε. Μιχόπουλος, Π. Πανδής, Χ. Αργυρούσης; Γ. Σουρκούνη, Β. Σταθόπουλος, “Σύνθεσηυγρής χημείας και χαρακτηρισμός κεραμικών καταλυτικών οξειδίων σιδήρου La1‐xSrxFeO3 (x=0.10, 0.20, 0.30), αυξημένης ειδικής επιφάνειας” 8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, 26 ‐ 28 Μαΐου 2011
 118. Ανδρέας Παπανδρέου, Δήμητρα Κανελλοπούλου, Κωνσταντίνα Ανδρεούλη, Βασίλης Σταθόπουλος, “Μετρήσεις και εκτίμηση επικινδυνότητας βαρέων μετάλλων σε βολβοειδή αγροτικά προϊόντα” 8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, 26 ‐ 28 Μαΐου 2011
 119. Ευαγγελία Ξενογιαννοπούλου, Παύλος Πανδής, Πέτρος Σακκάς, Κωνσταντίνα Ανδρεούλη, Χρήστος Αργυρούσης, Βασίλης Σταθόπουλος, “Ανάπτυξη πυκνών λεπτών υμενίων YSZ με την τεχνική RF Sputtering σε πορώδη υποστρώματα YSZ‐NiO για εφαρμογές σε κελιά καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη” 8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, 26 ‐ 28 Μαΐου 2011
 120. Χρήστος Αργυρούσης, Βασίλης Σταθόπουλος, Georgia Sourkouni, “Σύνθεση και μορφοποίηση κεραμικών μεμβρανών SrCe0.95Yb0.05O3 και BaCe0.90Y0.10O3, 8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, 26 ‐ 28 Μαΐου 2011
 121. Petros Sakkas, Christos Argirusis, Sladjana Martens, Oliver Schneider, Georgia Sourkouni, Vassilis Stathopoulos, “Electrochemical synthesis of metal nanoparticles with the use of sonochemistry” 8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Θεσσαλονίκη, 26 ‐ 28 Μαΐου 2011
 122. Vassiliki Stournari, Christos Argirusis, Georgia Sourkouni, Vassilis Stathopoulos, “Preparation and characterization of nano‐crystalline apatite‐type lanthanum silicates for solid oxide fuel cells” European Materials Research Society International Conference, E‐MRS 2011 Spring & Bilateral Meeting, Nice (France), May 9 to 13, 2011
 123. M. Navarro, M. Antonucci, L. Sarakis, Th. Zahariadis, “VITRO architecture: Bringing Virtualization to WSN world”, in Proc. 8th IEEE International Conference on Mobile Ad‐Hoc and Sensor Systems (MASS), pp. 831 – 836, Valencia, Spain, Oct. 2011
 124. H. C. Leligou, P. Karkazis, Th. Zahariadis, T. Velivasaki, Th. Tsiodras, C. Matrakidis, S. Voliotis, “The Impact of Indirect Trust Information Exchange on Network Performance and Energy Consumption in Wireless Sensor Networks”, 54th International Symposium ELMAR 2011, 12‐14 September 2011, Zadar, Croatia, pp.153‐156.
 125. N. A. Tsoligkas, S. Xalkiadis, D. Xu, I. French, “A guide to digital image stabilization procedure — An overview”, 2011 18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), Sarajevo, Bosnia Herzegovina, pp. 1‐4, June 2011
 126. H. C. Leligou, Th. Zahariadis, P. Trakadas, M. Dohler, “Building trust among Virtual Interconnecting Smart Objects in the Future Internet”, Interconnecting Smart Objects with the Internet Workshop, Prague, Friday, 25th March 2011
 127. Aphrodite Ktena, E. Hristoforou, “Magnetic properties and Preisach modeling of nonoriented electrical steel”, Soft Magnetic Materials, SMM2011
 128. Ekonomou L., Maris T.I.: «Driver classification identification using artificial intelligence», 6th European Computing Conference (ECC ’12), Prague, Czech Republic, pp. 374‐379, 2012
 129. Vassilis Stathopoulos, Elias Georgiopoulos, Georgia Sourkouni, Evangelia Xenogiannopoulou, Dimitra Kanellopoulou, Costas Stournaras, Eric Louradour and Jean‐Pierre Joulin, Christos Argirusis, “Fabrication and Characterisation of Anode Supported Apatite type Electrolyte Coatings Deposited by Atmospheric Plasma Spraying” 9th European SOFC Forum, June 29 ‐ July 2, 2010 – Lucerne, Switzerland
 130. Christos Argirusis, Petros Pandis, Pavlos Sakkas, Georgia Sourkouni, Evangelia Xenogiannopoulou, Vassilis Stathopoulos, “Interaction of CROFER‐22 with apatite type lanthanum silicate electrolytes for SOFCs”, 9th European SOFC Forum, June 29 ‐ July 2, 2010 – Lucerne, Switzerland
 131. Argirusis, Christos; Stathopoulos, Vassilis; Sourkouni, Georgia, “Preparation of perovskite oxide based proton conducting materials and membranes”, 9th CONFERENCE ON SOLID STATE CHEMISTRY, Solid State Chemistry 2010 (SSC2010), 10‐15 September 2010, Prague
 132. E.Xenogiannopoulou, P.Pandis, P.Sakkas, C.Argirusis, V.Stathopoulos, “Preparation and characterisation of YSZ thin films deposited by RF sputtering over NiO/YSZ porous supports” 7th International Conference on Inorganic Materials, 12‐14 September 2010, Biarritz, France
 133. Th. Zahariadis, H. Leligou, P. Karkazis, P. Trakadas, “Energy efficiency and implementation cost of trust‐aware routing solutions in WSNs”, 14th Pan‐Hellenic Conference on Informatics (PCI 2010), 10‐12 September 2010, Tripoli, Greece, pp.194‐198
 134. H. C. Leligou, L. Redondo, Th. Zahariadis, D. Rodriguez, P. Karkazis, I. Papaefstathiou, “Reconfiguration in Wireless Sensor Networks”, DeSE 2010 London UK, 6‐8 September 2010, pp. 59‐63
 135. Th. Zahariadis, P. Trakadas, H. Leligou, P. Karkazis, “Implementing a Trust‐Aware Routing Protocol in Wireless Sensor Nodes”, DeSE 2010, London UK, 6‐8 Sept. 2010, pp. 47‐52.
 136. H.C. Leligou, P. Trakadas, T. Zahariadis, P. Karkazis, S. Voliotis, “Indirect trust information exchange for supporting mobility in the Internet of Things”, TEMU 2010, 16‐18 June 2010, Greece, pp. 255‐262
 137. S. Voliotis, Th. Zahariadis, H. Leligou, D. Bargiotas, P. Trakadas and P. Karkazis, “A Scalable Geographical Routing approach for Wireless Sensor Networks”, IWSSIP 2010, June 17‐19, 2010, Rio de Janeiro, Brazil.
 138. M. Alduán, F. Álvarez, Th. Zahariadis, N. Nikolakis, F. Chatzipapadopoulos, D. Jiménez, J. Manuel Menéndez, “Architectures for Future Media Internet,” 2nd International Conference on User Centric Media, Palma de Mallorca, September 1‐3, 2010
 139. N. Dimitriou, I. Anagnostopolous, L. Sarakis, C. Skianis, L. M. Campos, J. Miranda, L. Santos, N. Correia, M. J. Torres, “Architectures & Tools Enabling Seamless Mobility in Future Collaborative Networks”, in Proc. 6th International Mobile Multimedia Communications Conference (MOBIMEDIA), Lisbon, Portugal, September 2010
 140. N. Dimitriou, G. Lampropoulos, L. Sarakis, C. Skianis, G. Kormentzas, “A Cognitive Network Approach for Performing Media Independent Handover”, 1st International Workshop on Mobility in Future Internet (MiFI ’10), in Proc. of the International Conference on Telecommunications & Multimedia (TEMU), pp. 282‐289, Chania, Greece, July 2010
 141. A. Binanti, D. Loukatos, S. Battista, E. Lefkokilos, L. Sarakis, G. Kormentzas, “IEEE 802.21‐based handovers: implementation and testing”, 1st International Workshop on Mobility in Future Internet (MiFI ’10), in Proc. of the International Conference on Telecommunications & Multimedia (TEMU), pp. 347‐354, Chania, Greece, July 2010
 142. G. Lampropoulos, H. Marques, L. Sarakis, J. Ribeiro, C. Skianis and G. Kormentzas, “Enhanced Media Independent Handover Procedure for Next Generation Networks”, Proc. Future Network & MobileSummit 2010 Conference, P. Cunningham and M. Cunningham (Eds), ISBN: 978‐1‐905824‐16‐8, Florence, Italy, June 2010
 143. Th. Zahariadis, F. Junqueira, L. Celetto, E. Quacchio, S. Niccolini, P. Plaza, “Content aware searching, caching and streaming”, 2nd International Conference on Telecommunications and Multimedia, Chania, Crete, Greece, 14‐16 July 2010, pp. 263‐270
 144. Aphrodite Ktena, C. Manasis, P. Tsakiridis, “Material Properties of a Magnetostrictive Torque Sensor”, EMSA, Bodrum 2010
 145. M. Alvargonzález, L. Arnaiz, L. García, F. Sanchez, Th. Zahariadis, F. Álvarez, “Personalization of Media Delivery in Seamless Content Delivery Networks”, International ICST Conference on User Centric Media, Italy, December 2009
 146. L. Sarakis, G. Kormentzas, “Handovers for Ubiquitous and Optimal Broadband Connectivity among Cooperative Networking Environments”, Proc. First International ICST Conference on Mobile Networks and Management (MONAMI 2009), Athens, Greece, October 2009
 147. L. Sarakis, G. Kormentzas, “Performance Validation of UNITE Virtual Distributed Testbed”, Proc. 6th International Workshop on Next Generation Networking Middleware (NGNM 2009), pp. 91‐103, Venice, Italy, October 2009. (Invited Paper)
 148. S. Voliotis, H.C. Leligou, Th. Zahariadis, “Incorporating trust in location‐based routing protocols”, ELMAR2009, Zadar Croatia, September 2009, pp.131‐134.
 149. T. Zahariadis, H. Leligou, S. Voliotis, S. Maniatis, P. Trakadas, P. Karkazis, “An Energy and Trust‐aware Routing Protocol for Large Wireless Sensor Networks”, 9th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications (AIC ’09) Moscow, August 20‐22, 2009, ISBN: 978‐960‐474‐107‐6, pp.216‐225
 150. D. Bargiotas, A. Ktena, C. Manasis and O. Ladoukakis, “A scalable low‐cost automated storage & retrieval system”, 16th International Workshop on Systems, Signals & Image Processing (IWSSIP’09), Chalkida, Greece, 18‐20 June 2009
 151. Aphrodite Ktena, C. Manasis, C. Papadopoulos, D. Bargiotas, O. Ladoukakis, K. Ziatakis, I. Valsamis, F. Magkafas, J. Petrou and C. Petridis, “Measurement system for a magnetostrictive torque sensor”, 16th International Workshop on Systems, Signals & Image Processing (IWSSIP’09), Chalkida, Greece, 18‐20 June 2009
 152. A. Lampropoulos, P. Neves, J. Lauterjung, A. Gomes, G. Kormentzas, H. Marques, L. Sarakis, C. Skianis, “Specification of Optimized Handover Operations among Cooperative Networking Environments”, Proc. ICT‐MobileSummit 2009, P.Cunningham and M. Cunningham (Eds), ISBN: 978‐1‐905824‐12‐0, pp. 1/8‐8/8, Santander, Spain, June 2009
 153. N. Dimitriou, A. Andreou, L. Campos, N. Carapeto, G. Kormentzas, G. Phinikarides, L. Sarakis, C. Skianis, S. Socratous, “Business Cases and Deployment Scenarios for Future Collaborative Wireless Networks”, Proc. ICT‐MobileSummit 2009, P. Cunningham and M. Cunningham (Eds), ISBN: 978‐1‐905824‐12‐0, pp. 1/8‐8/8, Santander, Spain, June 2009
 154. T. Zahariadis, P. Trakadas , S. Maniatis, P. Karkazis, H. C. Leligou, S. Voliotis, “Efficientdetection of routing attacks in Wireless Sensor Network”, 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP 2009), June 18‐20, 2009, Chalkida, Greece
 155. T.H. N. Velivasaki, T. V. Zahariadis, P. T. Trakadas, C. N. Capsalis, “Interference Analysis of Cognitive Radio Networks in a Digital Broadcasting Spectrum Environment”, 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP 2009), June 18‐20, 2009, Chalkida, Greece
 156. V.N. Stathopoulos, A. Papandreou, D. Kanellopoulou, “Preparation ‐ characterization of layered double hydroxides derived porous spherical agglomerates and their application as environmental adsorbents”, First International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, 15‐19 March 2009, Tours France
 157. A. Papandreou, D. Kanellopoulou, V.N. Stathopoulos* and C.J. Stournaras, “Stabilization study of electric arc filters dust derived by steel production”, Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2009), 21‐26 June 2009, Mykonos island, Greece
 158. D. Kanellopoulou, A. Papandreou, Z. Livadia, C.J. Stournaras, V.N. Stathopoulos, “Pb and Cd toxic migration from commercial glazes in ceramics” Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2009), 21‐26 June 2009, Mykonos island, Greece
 159. A. Gasparyan, V. Stathopoulos, V. Sadykov, E. Jothinathan, O. Van der Biest, J. P. Joulin, E. Louradour, S. Neophytides, D. Niakolas, S. Bebelis, “Synthesis and characterization of doped apatite – type lanthanum silicates for SOFC applications” 17th International Conference on Solid State Ionics SSI‐17, 28 June ‐ 3 July, 2009, Toronto Canada
 160. S. Bebelis, H. Gasparyan, S. Neophytides, D. Niakolas, V. Stathopoulos, Chr. Argirusis, V. Sadykov, E. Louradour, J.‐P. Joulin, “Synthesis and characterization of apatite materials for SOFC applications”, 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα 3‐5 Ιουνίου, 2009
 161. S. Bebelis, H. Gasparyan, C. Argirusis, C. Szepanski, V. Stathopoulos, T. Kharlamova and V. Sadykov, “Electrochemical Characterization of a La0.8Sr0.2Ni0.4Fe0.6O3‐δ Electrode Interfaced with La9.83Si5Al0.75Fe0.25O26±δ Apatite‐type Electrolyte” Solid Oxide Fuel Cells, Eleventh International Symposium (SOFC‐XI), 216th ElectroChemical Society Meeting 4‐9 October 2009 in Vienna, Austria
 162. Β. Σταθόπουλος, Χ. Αργυρούσης, Δ. Κανελλοπούλου, Θ. Τσεκούρα, G. Sourkouni, T. Kharlamova, V. Sadykov, “Χαμηλής θερμοκρασίας σύνθεση στερεών ηλεκτρολυτών δομής απατίτη”, 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ, 22‐23 Οκτωβρίου 2009,Κτίριο Διοίκησης ‐ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου.
 163. Α. Παπανδρέου, Δ. Κανελλοπούλου, Κ. Στουρνάρας, Β. Σταθόπουλος, “Σταθεροποίηση μεταλλουργικών αποβλήτων σε σκυρόδεμα”, 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
  ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ, 22‐23 Οκτωβρίου 2009, Κτίριο Διοίκησης ‐ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου
 164. Δ. Κανελλοπούλου, Α. Παπανδρέου, Ζ. Λειβαδιά, Β. Σταθόπουλος*, Κ. Στουρνάρας, “Μελέτη παραμέτρων που επιδρούν στη μετανάστευση τοξικών μετάλλων από υαλώματα κεραμικών ειδών εστίασης”, 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ, 22‐23 Οκτωβρίου 2009, Κτίριο Διοίκησης ‐ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου
 165. Y. Stelios, N. Papayanoulas, P. Trakadas, S. Maniatis, H. C. Leligou, Th. Zahariadis, “A distributed energy‐aware trust management system for secure routing in wireless sensor networks”, 1st Int. Conference on Mobile Lightweight Wireless Systems, MOBILIGHT 2009, May 18‐20, 2009, Athens Greece, pp.85‐92
 166. E. Kafetzakis, K. Kontovasilis, and L. Sarakis, “A Distributed Simulator Coordination Platform and its Application for Integrating an IEEE 802.11 Effective Capacity‐based Admission Control Algorithm”, Proc. 2nd International Conference on Simulation Tools and Techniques (SIMUTools 2009), Rome, Italy, March 2009
 167. P. Trakadas, S. Maniatis, P. Karkazis, T. Zahariadis, H.C. Leligou, S. Voliotis, “A novel flexible trust management system for heterogeneous wireless sensor networks”, 9th Int. Symposium on Autonomous Decentralized Systems (ISADS 2009), Athens, Greece,March 23‐25, 2009, pp. 369‐374
 168. L. García, L. Arnaiz, F. Álvarez, Th. Zahariadis, “SVC/MVC Content Protection over P2P Delivery Networks,” International Conference on Consumer electronics (ICCE 2009) 12‐14 January 2009.
 169. A. Tatsiopoulos, A. Ktena, “A Smart ZIGBEE Based Wireless Sensor Meter System”, IWSSIP09, Chalkida 2009
 170. Aphrodite Ktena, N. Leligou, F. Schrooyen and R. Steurs, “PoRaC‐ Positioning systems by Radio Communication ‐ A Students’ Search for New Applications”, IWSSIP09, Chalkida 2009
 171. N. Assimakis, M. Adam, M. Koziri, S. Voliotis, “Optimal Distributed Kalman and Lainiotis Filters Optimal uniform distribution of measurements into local processors”, 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, June 18‐20,2009, Chalkida, Greece.
 172. M. Adam, F. Sanida, N. Assimakis, S. Voliotis, “Riccati equation solution method for the computation of the extreme solutions of X+A*X‐1A=Q AND X‐A*X‐1A=Q”, 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, June 18‐20, 2009,Chalkida, Greece.
 173. Ch. Massouros, Ch. Tsitouras, S. Voliotis, “Square Roots of Boolean Matrices”, 16th International Workshop on Systems, Signals and Image Processing, June 18‐20, 2009, Chalkida, Greece.
 1. P. Trakadas, H. Leligou, Th. Zahariadis, P. Karkazis, L. Sarakis, “Managing QoS for Future Internet Applications over Virtual Sensor Networks”, in A. Galis, A. Gavras (Eds.), The Future Internet ‐ Future Internet Assembly 2013: Validated Results and New Horizons, Lecture Notes in Computer Science, Volume 7858, pp.52‐63, 2013.
 2. J. Domingue, A. Galis, A. Gavras, T. Zahariadis, D. Lambert, F. Cleary, P. Daras, S. Krco, H. Müller, M. Li, H. Schaffers, V. Lotz, F. Alvarez (Editors), “The Future Internet. Future Internet Assembly 2011: Achievements and Technological Promises,” Series: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6656, 2011
 3. Tsoligkas, Nick A. “Effects of HV Conductor Aging Surface Elements, on Corona Characteristics.” Electrical Engineering and Control. Springer Berlin Heidelberg, 2011. 61‐68.
 4. Th. Zahariadis, D. Papadimitriou, H. Tschofenig, S. Haller, P. Daras, G. Stamoulis, M. Hauswirth, “Towards a Future Internet Architecture,” Chapter of the book, “Future Internet Assembly,” LNCS 6656, Springer, Copyright 2011, pp. 7–1
 5. Νικόλαος Ασημάκης, Γιάννης Βουρβουλάκης, Θάνος Κακαρούντας, Ε. Α. Λελίγκου, «ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ», ISBN: 978‐960‐87539‐2‐1, 2011.
 6. Th. Zahariadis, P. Daras, J. Bouwen, N. Niebert, D. Griffin, F. Alvarez, G. Camarillo, “Towards a Content‐Centric Internet,” Chapter of the book, “Towards the Future Internet – Emerging Trends from European Research”, IOS press, Copyright 2010, ISBN: 978‐1‐60750‐539‐6, pp. 227 – 236
 7. Th. Zahariadis, Ch. Katsigiannis, A. Jari, R. Fracchia, J. Vehkapera, F. Alvarez, Th. Filoche, H. Koumaras, “Efficient Streaming in Future Internet,” Chapter of the book, “Towards the Future Internet – Emerging Trends from European Research”, IOS, Copyright 2010, ISBN: 978‐1‐60750‐539‐6, pp. 237 – 246
 8. G. Tselentis, A. Galis, A. Gavras, S. Krco, V. Lotz, E. Simprel, B. Stiller, T. Zahariadis (Editors), “Towards the Future Internet – Emerging Trends from European Research”, IOS press, 2010
 9. Th. Zahariadis, P. Trakadas, H. Leligou, K. Papadopoylos, E. Ladis, Ch. Tselikis, Ch. Vangelatos, L. Besson, J. Manner, M. Loupis, F. Alvarez, Y. Papaefstathiou, “Securing wireless sensor networks towards a trusted “Internet of Things” IOS press, Chapter of the book, “Towards the Future Internet ‐ A European Research Perspective,” Copyright 2009, ISBN: 978‐1‐60750‐007‐0, Copyright 2009, pp. 47‐56
 10. A. Sentinelli, L. Celetto, D. Lefol, Cl. Palazzi, G. Pau, Th. Zahariadis, A. Jari, “Survey on P2P Overlay Streaming Clients,” IOS press, Chapter of the book, “Towards the Future Internet ‐ A European Research Perspective,” Copyright 2009, ISBN: 978‐1‐60750‐007‐0, pp.273 – 282, 2009
 11. Th. Zahariadis, C. Lamy‐Bergot, Th. Schierl, K. Grüneberg, L. Celetto, Ch. Timmerer, “Content Adaptation Issues in the Future Internet,” IOS press, Chapter of the book, “Towards the Future Internet ‐ A European Research Perspective,” Copyright 2009, ISBN: 978‐1‐60750‐007‐0, pp.283‐292
 12. G. Tselentis, AJ. Domingue, A. Galis, A. Gavras, D. Hausheer, S. Krco, V. Lotz, T. Zahariadis (Editors), “Towards the Future Internet – A European Research Perspective”, IOS press,2009,ISBN:978‐1‐60750‐007‐0
 1. Th. Zahariadis, H. C. Leligou, P. Trakadas, M. Dohler, “Building trust among Virtual Interconnecting Smart Objects in the Future Internet,” IETF/IAB Workshop 80, Interconnecting Smart Objects with the Internet Workshop, Prague, 25 March 2011
 2. Th. Zahariadis, P. Trakadas, “Design Guidelines for Routing Metrics Composition in LLN,” July 29, 2011, draft‐zahariadis‐ietf‐roll‐metrics‐composition‐00
 3. Th. Zahariadis, P. Trakadas, “Design Guidelines for Routing Metrics Composition in LLN,” August 31, 2011, draft‐zahariadis‐ietf‐roll‐metrics‐composition‐01 (Update)
 4. Th. Zahariadis, P. Trakadas, “Design Guidelines for Routing Metrics Composition in LLN,” November 23, 2011, draft‐zahariadis‐ietf‐roll‐metrics‐composition‐02 (Update)
 5. Th. Zahariadis, H. C. Leligou, P. Karkazis, P. Trakadas, S. Maniatis, “A Trust Framework for Low Power and Lossy Networks”, Internet‐Draft submitted to IETF Networking Working Group, ROLL subgroup, 30 April 2009