Μαθήματα

Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 εφαρμόζεται σταδιακά το νέο, αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, σύμφωνα με το οποίο, από το 5ο εξάμηνο σπουδών δίνεται η δυνατότητα επιλογής της κατεύθυνσης “Ενέργεια & Μετρολογία” ή της κατεύθυνσης “Ηλεκτρονικών, ΣΑΕ & Πληροφορικής”.

Τα θεωρητικά μαθήματα του τμήματος Ηλεκτρολογίας διαιρούνται σε οκτώ (8) τυπικά εξάμηνα σπουδών. Η διαίρεση αυτή δεν έχει γίνει τυχαία – τα μαθήματα είναι οργανωμένα με τέτοια σειρά, ώστε όταν ένας σπουδαστής παρακολουθεί ένα μάθημα, να έχει ήδη το γνωστικό υπόβαθρο για να το κατανοήσει.

Τα μαθήματα που έχουν συνέχειες (Ι – ΙΙ κλπ.) είναι συνήθως ‘αλυσίδες’, δηλαδή για να παρακολουθήσει ένας σπουδαστής το μάθημα πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το προηγούμενό του. Η αντιστοίχιση σε προαπαιτούμενα μαθήματα φαίνεται εδώ.

Πρώτο Εξάμηνο

Δεύτερο Εξάμηνο

Τρίτο Εξάμηνο

Τέταρτο Εξάμηνο

Πέμπτο Εξάμηνο

Έκτο Εξάμηνο

Έβδομο Εξάμηνο

Όγδοο Εξάμηνο

Επεξηγήσεις συντομογραφιών

[Υ]= Υποχρεωτικό, [ΕΥ]=Επιλογής Υποχρεωτικό, [ΠΡ]= Προαιρετικό, (Θ)=Θεωρία, (Ε)=Εργαστήριο, [Π.Μ.] = Πιστωτικές Μονάδες

Αντιστοιχία μαθημάτων παλαιού και νέου προγράμματος σπουδών είναι διαθέσιμη εδώ.