Σύμφωνα με το υπ'αριθμ. Τεύχος B’ ΦΕΚ 1293/10.04.2020 παρατείνεται έως
και τις 10.05.2020 η ισχύς της ΚΥΑ που αναφέρεται στο Τεύχος B’ ΦΕΚ
956/21.03.2020