Καταληκτική ημερομηνία: 03-05-2019 (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Το πρόγραμμα ERASMUS+ προβλέπει την κινητικότητα φοιτητών για σπουδές με βάση διμερείς συμφωνίες μεταξύ των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που κατέχουν τον Πανεπιστημιακό Χάρτη ERASMUS+. Στο πλαίσιο αυτό το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ και κατέχει τον Πανεπιστημιακό Χάρτη ERASMUS: 31475-EPP-1-2014-1-GR-EPPΚA3-ECHE.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διμερείς συμφωνίες μεταξύ του ΕΚΠΑ και των συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, καταρτίστηκε και αποστέλλεται συνημμένος ο «Πίνακας Συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων Υποδοχής Φοιτητών Erasmus+ 2019-2020» (συνημμένο 1) για τα τμήματα του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά, καθώς και οι αρχικά ορισμένες στις συμφωνίες θέσεις για μετακινήσεις φοιτητών, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές.

Υπενθυμίζεται ότι η μετακίνηση φοιτητών γίνεται μόνο μέσω των διμερών συμφωνιών των τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά και ότι η διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο ανά φοιτητή.

Ολόκληρη η ανακοίνωση και οι προϋποθέσεις συμμετοχής