Η συνέλευση του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ θεωρεί ότι η πρόταση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)  για συνέργειες με τα τμήματα του  Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας της Χαλκίδας, βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση όσον αφορά στη διαμόρφωση του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, είναι τιμητική για τα τμήματα, αποδεικνύει το υψηλό εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας γενικότερα και επιβεβαιώνει τη δυνατότητα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας να συμβάλει στη διαμόρφωση του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης.

Προβλέπεται η δημιουργία του Συγκροτήματος Ευρίπου το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α. Νέες Ακαδημαϊκές Μονάδες

 • Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 • Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου
 • Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας
 • Τμήμα Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
 • Τμήμα Διατροφολογίας και Διαιτολογίας
 • Δημιουργία διατμηματικών-διεπιστημονικών Προγραμμάτων Σπουδών
  o    Τεχνολογία Τροφίμων και Αγροτικών Προϊόντων
  o    Τεχνολογίες και Διαχείριση Ενέργειας  Αποβλήτων και Κλιματικής Αλλαγής
  o    Αξιοποίηση Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς

Β. Τεχνόπολη Ευρίπου

Μονάδα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας και Επιστήμης Δεδομένων

•    Διατμηματικά-διεπιστημονικά Προγράμματα Σπουδών (προηγμένες μέθοδοι παραγωγής, έξυπνα εργοστάσια, διοίκηση παραγωγής και διαδικασιών, θεωρία συστημάτων, αυτόματος έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας, τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, ρομποτική κλπ.)
Ερευνητικές Μονάδες Τεχνολογικής Καινοτομίας, Τέχνης και Πολιτισμού

Κρίσιμοι όροι και προϋποθέσεις

Η συνέλευση του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ θεωρεί τα ακόλουθα (με την αναφερόμενη σειρά προτεραιότητας) ως κρίσιμους όρους και προϋποθέσεις για την επιτυχή και αναλλοίωτη εφαρμογή του σχεδίου:

•    Η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υπαρχόντων τμημάτων κατά τη μεταβατική περίοδο και η διατήρηση των λειτουργούντων προγραμμάτων  Μεταπτυχιακών Σπουδών τουλάχιστον για την περίοδο που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο.

•    Η υλοποίηση ταυτόχρονης λύσης για το σύνολο των τμημάτων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

•    Η άμεση ταυτόχρονη θεσμοθέτηση από τη πολιτεία των Διατμηματικών -διεπιστημονικών Προγραμμάτων Σπουδών.

•    Η εγκατάσταση των Ακαδημαϊκών μονάδων σε ένα ενιαίο campus ώστε να αναπτυχθεί ακαδημαϊκή κουλτούρα στις νέες μονάδες.

 •    Η εφαρμογή  αυστηρού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του εγχειρήματος

•    Η χρηματοδότηση από τη πολιτεία για τον εξοπλισμό των νέων Ακαδημαϊκών μονάδων και την αναβάθμιση των υποδομών

•    Η διάθεση νέων θέσεων ΔΕΠ στις νέες Ακαδημαϊκές μονάδες

Ένταξη του Προσωπικού του ΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η συνέλευση του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ προτείνει τα ακόλουθα:

Η ένταξη του προσωπικού του Τ.Ε.Ι. στο Ε.Κ.Π.Α. να γίνει κατ΄ αναλογία των ρυθμίσεων του άρθρου 4 του νόμου 4521/2018 (Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής) και του σχεδίου νόμου για τις συνέργειες μεταξύ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και Ιονίου Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Να προβλέπει δηλαδή ότι «Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος ΧΧΧ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται στο τμήμα ΥΥΥ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ή στο τμήμα ΖΖΖ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου κλπ.». Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της παραπάνω ρύθμισης προτείνει:

•    Τη δημιουργία επιτροπής από εκπροσώπους του ΕΚΠΑ και του ΤΕΙ με έργο τη μελέτη των γνωστικών αντικειμένων των μελών ΕΠ του ΤΕΙ και τη δημιουργία αντίστοιχου πίνακα εναλλακτικών επιλογών ένταξης.

•    Τη δυνατότητα ένταξης στα τμήματα της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας (έστω και αν δε λειτουργήσει άμεσα) λόγω του ότι  ορισμένες δραστηριότητες (ΑΠΕ κλπ) ταιριάζουν με τα γνωστικά αντικείμενα μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ.

Η συνέλευση του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ θεωρεί ότι αντίστοιχες ρυθμίσεις πρέπει να ακολουθηθούν και για τις εντάξεις του υπόλοιπου προσωπικού του ΤΕΙ στα πλαίσια των συνεργειών με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Φοιτητές του τμήματος

Για τους ενεργούς φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ αλλά και αυτούς που θα εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, η συνέλευση του τμήματος θεωρεί ότι θα πρέπει αφενός να εξασφαλισθεί ότι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν ολοκληρωμένο το πρόγραμμα σπουδών που επέλεξαν, αφετέρου να τους τονωθεί το ενδιαφέρον ώστε να μην παρουσιασθούν φαινόμενα πρόωρων εγκαταλείψεων ή και περιορισμένου αριθμού νέων εγγραφών στην προσδοκία εισαγωγής  σε πανεπιστημιακά τμήματα ένα έτος μετά. Το πρώτο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη διάθεση των απαιτούμενων πόρων για έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό, για λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες σίτισης. Για την αντιμετώπιση του δεύτερου θα πρέπει να ενταχθούν σαφείς ρυθμίσεις που θα τους επιτρέπουν εφόσον το επιθυμούν μετά τη λήψη του πτυχίου τους να παρακολουθούν  με ευνοϊκές προϋποθέσεις  κάποια από τα νέα προγράμματα σπουδών. Τα διατμηματικά-διεπιστημονικά Προγραμμάτων Σπουδών μπορούν να είναι μια εξαιρετική λύση στο πρόβλημα αυτό. Πχ. ο απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ να παρακολουθήσει το διατμηματικό Τεχνολογίες και Διαχείριση Ενέργειας  Αποβλήτων και Κλιματικής Αλλαγής ή τα διατμηματικά της  Μονάδας Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας και Επιστήμης Δεδομένων (πχ. διοίκηση παραγωγής και διαδικασιών).

 

Άλλες προτάσεις

Σύμφωνα με σχετικές μελέτες (πχ. Tomorrow’s Jobs report –The Future Laboratory and Microsoft ) και σχετικά δημοσιεύματα (πχ. INDEPENDENT, 10 jobs graduates will be applying for from 2026, 9/8/16 ) σε βάθος 10ετίας οι περισσότερο υποσχόμενες θέσεις εργασίας θα σχετίζονται με την εικονική πραγματικότητα (πχ. Virtual habitat designer). Στη προοπτική αυτή αρκετά πανεπιστήμια (Deakin University, University of Advancing Technology (UAT), Southampton Solent University, UCL κλπ. ), προσφέρουν σχετικά προγράμματα σπουδών.  Για  το λόγο αυτό προτείνεται το ΕΚΠΑ, να εξετάσει τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα λειτουργίας Τμήματος Εικονικής Πραγματικότητας το οποίο μπορεί να έχει συνέργειες τόσο με το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου όσο και με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της βιομηχανίας στη περιφερειακή ενότητα Εύβοιας είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες (Selonda, Νηρεύς, Blue Farm, Stratos κλπ.). Για  το λόγο αυτό προτείνεται το ΕΚΠΑ, να εξετάσει άμεσα τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα λειτουργίας Τμήματος Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας.

Σχετικά με το διατμηματικό – διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών «Τεχνολογίες και Διαχείριση Ενέργειας Αποβλήτων και Κλιματικής Αλλαγής» σε περίπτωση που αναφέρεται περιοριστικά σε θέματα waste management προτείνεται η διεύρυνση του αντικειμένου του ώστε να συμπεριληφθούν και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σε περίπτωση που προκριθεί η λύση της συνέργειας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού της Θήβας, προτείνεται το ΕΚΠΑ, να εξετάσει τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα λειτουργίας στη Χαλκίδα διετών Προγραμμάτων τυπικής Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και τη δημιουργία Ακαδημαϊκής Δομής Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη Χαλκίδα.

 

Η απόφαση έχει αναρτηθεί και στο esos.gr