Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει Πέντε (5) θέσεις φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (εξαιρούνται οι φοιτητές που προέρχονται από κατάταξη) προκειμένου να απασχοληθούν στο Τμήμα, με αρμοδιότητες για την τεχνική υποστήριξη των εργαστηρίων του Τμήματος. 

Η συνολική διάρκεια της απασχόλησης θα είναι από την ημέρα πρόσληψης μέχρι 31/12/2018, θα είναι ενεργοί σπουδαστές του Τμήματος που θα έχουν περατώσει  τουλάχιστον το 3ο τυπικό εξάμηνο σπουδών, η εβδομαδιαία απασχόληση θα είναι δέκα (10) ώρες για κάθε σπουδαστή και η ωριαία αμοιβή ανέρχεται στα τρία ευρώ (3,00 €). Το δε ύψος της οικονομικής ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει σε ποσό έως 1.173,00 €. Το ωράριο απασχόλησης θα είναι από 9.00 π.μ. μέχρι 15.00 μ.μ. Τα καθήκοντα των απασχολούμενων θα είναι η επίβλεψη – συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού, προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού, διανομή έντυπου υλικού, συντήρηση ιστοσελίδας κ.α.

Ολόκληρη η Προκήρυξη