Η Συνέλευση του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ομόφωνα αποφάσισε ότι σε περίπτωση που οι φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν πρακτική άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος «πρακτική άσκηση ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και οι διαθέσιμες για το τμήμα θέσεις στο εν λόγω πρόγραμμα δεν επαρκούν, τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα εξετάζονται ιεραρχικά (κατά προτεραιότητα) και είναι:

α) ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στα μαθήματα την ημέρα της εξέτασης της αίτησής τους (ο φοιτητής με την υψηλότερη βαθμολογία προηγείται) και

β) το πλήθος των μαθημάτων που έχει (επιτυχώς) περατώσει ο φοιτητής (ο φοιτητής που έχει περατώσει τα περισσότερα μαθήματα προηγείται στην κατάταξη).

Δηλαδή οι φοιτητές κατατάσσονται με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας σε φθίνουσα κατάταξη και σε περίπτωση ισοβαθμίας εξετάζεται το πλήθος των μαθημάτων που έχουν περατώσει, οπότε ο φοιτητής που έχει περατώσει τα περισσότερα μαθήματα επιλέγεται για ένταξη στο πρόγραμμα.

Απόσπασμα Πρακτικού