Οι επανεγγραφές των φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα πραγματοποιηθούν από Σάββατο 1 Απριλίου 2017 έως και Δευτέρα 17 Απριλίου 2017.

Προσοχή.  Με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος, αν για οποιοδήποτε λόγω δεν μπορέσετε να υποβάλετε ηλεκτρονικά τη δήλωση μαθημάτων εντός της ορισμένης προθεσμίας, ή κάνετε κάποιο λάθος στη δήλωση, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε χειρόγραφη δήλωση μαθημάτων εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων.  Μετά το πέρας των δέκα (10) ημερών δε γίνεται καμία τροποποίηση ή διόρθωση της δήλωσης μαθημάτων.

Παρακαλώ διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση